In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Puke Haumāna 'o 'Anatomia, Māhele 6 / Students' Materials, Anatomy, Part 6
  • Gerrit Parmele Judd
    Translated by Kaliko Beamer-Trapp

E hō'ike ana kēia māhele o ka puke pai i kekahi mau kumuhana na nā haumāna. Aia ma lalo iho nei ka māhele 'eono o kekahi puke 'anatomia i ho'ohana mua 'ia ma ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna.

Na ke kauka mikionali ma Hawai'i nei 'o Gerrit Judd i kākau iā 'Anatomia (Honolulu, 1838) ma muli o kekahi mau māhele o ka puke 'Amelika i kapa 'ia 'o Class-Book of Anatomy, Designed for Schools (Bosetona, 1834) na Jerome V. C. Smith. Aia kā Judd ma ke kolamu mua, a 'o kā Smith ma ke kolamu 'ehā o lalo iho nei. Ua mana'o mua 'ia he unuhi piha kā Judd i kā Smith, akā, ke ho'ohālikelike pono 'ia aku, e 'ike 'ia auane'i ka pili me ka pili 'ole o nā puke 'elua. Ma nā māhele mua 'elima o 'Anatomia, i ho'opuka mua 'ia ma ka puke pai, ua komo kekahi hapa o kā Smith i kumu ho'ohālikelike. No ka 'oko'a loa na'e o kā Judd mai kā Smith ma nā māhele ma hope mai, 'a'ole e ho'opuka hou 'ia ana kā Smith.

Ua 'ae 'olu'olu mai ke Kalinika a Haukapila 'o Straub a me ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i i ke kope o kā Judd puke a me nā ki'i kikoho'e o ia puke.

Hō'ike kēia māhele o 'Anatomia i 'ekolu pakuhi papa no nā 'i'o o ke po'o, ke ā lalo, a me ka 'ā'ī. Ma muli o ko Judd hō'ike 'ana i ia mau pakuhi papa ma 'ehā kolamu e kau ana ma nā 'ao'ao he alo a he alo, he hō'ike like 'ia ia mau pakuhi papa ma 'ane'i: 'o ke kikokikona kumu ma mua, a 'o ka mea hō'ano hou 'ia a me ka unuhina 'ōlelo Pelekānia ma hope. Aia nā kuhia kikokikona no nā pakuhi papa ma lalo ma ke kolamu 'ehā ma ka 'ao'ao ho'okahi o ia kikokikona i kuhia 'ia. Hō'ike 'ia ka 'ōlelo ho'ākāka ma mua a ma hope o nā pakuhi papa ma nā kolamu ma'amau he 'ehā o nēia puke pai ('o ke kikokikona kumu, ka mea hō'ano hou 'ia, ka unuhina 'ōlelo Pelekānia, a me nā kuhia kikokikona). [End Page 150]

[End Page 151]

109. He papalua ka nui o na io; ma ka aoao akau kekahi, a ma ka aoao hema kekahi. Ina i hoailonaia kekahi penei, * hookahi ia io, aole ona kokoolua, a i ole keia hoailona e pono ka mea e heluhelu ana ke manao, aia kekahi ma kela aoao o ke kino. Aole e pau na io i ke kakauia ma keia palapala, ua nui no nae.

110. Eia kekahi mea. I ka heluhelu ana o ka papa hoike malalo iho nei, he pono ke heluhelu mai ka hema a i ka akau; o ka inoa mua, alaila kahi e hoohumuia'i, a mahope mai, e heluhelu i kahi e pili ai, a o kana hana ka mea e pau ai ia io.

111. Auhea oukou e na haumana. E pohihihi auanei keia papa ia oukou, aka, e maopopo no kekahi ke nana pono oukou ma na kii ma ka pau ana o keia palapala. Ina paha i kahaia a kaawale na io ma kekahi kino a nana maka aku oukou oia ka mea e akaka lea ai.

112. Aia paha e holo kekahi o oukou ma Amerika, malaila e ike ia mea, a malaila paha e ao i kela mea a i keia mea, e akamai ai ia a e lilo paha i kahuna lapaau.

109. He pāpālua ka nui o nā 'i'o; ma ka 'ao'ao 'ākau kekahi, a ma ka 'ao'ao hema kekahi. Inā i hō'ailona 'ia kekahi penei, "*" ho'okahi ia 'i'o, 'a'ole ona kōko'olua, a i 'ole k...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 150-187
Launched on MUSE
2006-12-20
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.