In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Kuhia Puke Kūmole / (Bibliographic Sources)

Ke hiki ma nā 'ōlelo ho'olauna o kēlā me kēia Palapala Ho'oilina, kuhikuhi 'ia nā puke kūmole i kākau 'ia ai kekahi 'ōlelo ho'ākāka no ia palapala penei:

"Chapin" = Helen G. Chapin; Guide to Newspapers of Hawai'i, 1834-2000; Honolulu: Hui Mō'aukala Hawai'i, 2000.

"Forbes" = David Forbes; Hawaiian National Bibliography 1780-1900; 'ehā puke, Honolulu: Hale Pa'i o Ke Kulanui o Hawai'i, 1999-2003.

"Judd/Bell/Murdoch" = Bernice Judd, Janet Bell, a me Clare Murdoch; Hawaiian Language Imprints, 1822-1899, a Bibliography; Honolulu: Hui Kamali'i Mikiona Hawai'i a me ka Hale Pa'i o Ke Kulanui o Hawai'i, 1978.

"Mo'okini" = Esther K. Mo'okini; The Hawaiian Newspapers; Honolulu: Topgallant Publishing Company, Ltd., 1974. [End Page V]

Where possible in the introductions to the individual Legacy pieces, reference is made to bibliographic sources that provide background on that Legacy piece:

"Chapin" = Helen G. Chapin; Guide to Newspapers of Hawai'i, 1834-2000; Honolulu: Hawaiian Historical Society, 2000.

"Forbes" = David Forbes; Hawaiian National Bibliography 1780-1900; 4 volumes, Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999-2003.

"Judd/Bell/Murdoch" = Bernice Judd, Janet Bell, and Clare Murdoch; Hawaiian Language Imprints, 1822-1899, a Bibliography; Honolulu: Hawaiian Mission Children's Society and the University of Hawai'i Press, 1978.

"Mo'okini" = Esther K. Mo'okini; The Hawaiian Newspapers; Honolulu: Topgallant Publishing Company, Ltd., 1974. [End Page Va]

...

pdf

Share