In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 • Nā 'Ōlelo Ho'omaika'i / (Acknowledgments)

Ke Kōmike o nā Waihona Palapala Kahiko a me nā Waihona Puke (Archives & Libraries Committee):

 • Jason Kapena Achiu, Lālā Kūikawā (Adjunct Member), Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • DeSoto Brown, Ke'ena Waihona Palapala Kahiko o ka Hale Hō'ike'ike o Kamehameha (Bishop Museum Archives)

 • Barbara Dunn, Hale Waihona Puke o ka Hui Mō'aukala Hawai'i (Hawaiian Historical Society Library)

 • Joan Hori, Hale Waihona Puke 'o Hamilton (Hamilton Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Ruth Horie, Hale Waihona Puke 'o Hamilton (Hamilton Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Junko Nowaki, Hale Waihona Puke 'o Mo'okini (Mo'okini Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Marilyn Reppun, Hale Waihona Puke o ka Hui Kamali'i Mikiona Hawai'i (Hawaiian Mission Children's Society Library)

 • Susan Shaner, Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • Carol Silva, Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • Janet Zisk, Luna o Ke Kōmike (Committee Chair), Hale Waihona Palapala Kahiko o Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools Archives)

Ke Kōmike Ho'oponopono (Editorial Committee):

 • Kalani Akana, 'Ahahui 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Association)

 • Carlos Andrade, Kamakakūokalani (Gladys K. 'Ainoa Brandt Center for Hawaiian Studies), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Lilinoe Andrews, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Kapulani Antonio, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Lōkahi Antonio, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Henry Bennett, Hale Pa'i o Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools Press)

 • Anita Bruce, 'Oihana Ho'ona'auao o Hawai'i (State Department of Education)

 • John Charlot, Māhele Ho'omana (Religion Department), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Kaipo Hale, Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools)

 • Emma Hanakeawe, Hoa Kūkā (Consultant)

 • 'Ioli'i Hawkins, Kawaihuelani Hawaiian Language Program, Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Ku'ualoha Ho'omanawanui, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Makalapua Ka'awa, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Lilikalā Kame'eleihiwa, Kamakakūokalani (Gladys K. 'Ainoa Brandt Center for Hawaiian Studies), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Keiki Kawai'ae'a, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Larry Kimura, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Ke'ala Kwan, Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools)

 • Naomi Losch, Kawaihuelani Hawaiian Language Program, Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa) [End Page 189]

 • Davianna McGregor, Ethnic Studies Department, Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • 'Alika McNicoll, 'Aha Pūnana Leo (Language Nest Organization)

 • Puakea Nogelmeier, Kawaihuelani Hawaiian Language Program, Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Hiapo Perreira, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Nāmaka Rawlins, 'Aha Pūnana Leo (Language Nest Organization)

 • Kalena Silva, Luna o Ke Kōmike (Committee Chair), Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • William Souza, Leo Kaiāulu Hawai'i (Native Hawaiian Community Based Education Learning Center)

 • Kamoa'e Walk, Ka Hālau Nui a Hawai'iloa (Jonathan Nāpela Center for Hawaiian Language and Culture Studies), Ke Kulanui 'o Brigham Young-Hawai'i (Brigham Young University-Hawai'i)

 • Puanani Wilhelm, 'Oihana Ho'ona'auao o Hawai'i (State Department of...

pdf