In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 5 / The 1834 Newspapers, Part 5
  • Translated by Kaliko Trapp and Kiele Akana-Gooch

E ho'opuka li'ili'i hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā nūpepa Hawai'i a pau ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai. E ho'omau ana ma lalo iho nei me ka nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1834 'o Ka Lama Hawai'i. Ua pa'i mua 'ia ma Lahaina Luna, Maui, na nā haumāna o Ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna a me nā kula 'ē a'e a nā mikionali Kalawina. 'O Lorrin Andrews ka Luna Ho'oponopono. Na nā kumu a me nā haumāna o ke Kulanui i kākau; 'a'ole na'e i palapala 'ia ko lākou mau inoa pākahi. Forbes 901 (II:75-77); Mo'okini 24; Chapin 63-64.

Ua pa'i 'ia ma lalo iho nei ka pukana o Ka Lama Hawai'i o ka 14 Malaki 1834, nona nā 'ao'ao he 'ehā: 'elima 'atikala o ka 'ao'ao 'ekahi; 'elua 'atikala a ho'okahi ki'i o ka 'ao'ao 'elua; ho'okahi 'atikala o ka 'ao'ao 'ekolu; a me 'ehā 'atikala o ka 'ao'ao 'ehā. Na Alonzo Chapin a me kāna wahine 'o Mary Ann Tenney Chapin i ho'omākaukau i nā ki'i.

Na Robert Dampier, ke kaha ki'i Pelekānia no Lord Byron o ka moku 'o H.M.S. Blonde, nāna i kākau i kēia 'atikala i hāpane i ka 'atikala pūka'ina holoholona 'āina 'ē no ka hipopōkamu i pa'i 'ia ma ka nūpepa i ka lā 28 o Pepeluali, 1834, a i ho'opuka hou 'ia ma ka puke 2 o nēia puke pai o ka makahiki 2003.

1. KA LAMA HAWAII. HE MEA IA E HOOLAHA IKE, A HE MEA HOI E PONO AI KE KULANUI. I naaupo ka uhane, aole ia he maikai. NA SOLOMONA.

Makahiki 1. LAHAINALUNA MAUI MARAKI, 14. 1834. Helu 5.

KA IKAIKA NUI O KA HIPOPOTAMU.

Palalapa mai o Mika Dampier penei, "Ike aku la au i kekahi Hipopotamu e au ana ma ka muliwai a holo ae la ka waapa, hamama ae la kona waha, kau kekahi iwi a maluna o ka waapa, a malalo kekahi a nahu mai. Moku loa ae la ka waapa a poho koke ilalo. Alaila au aku la ia me ka onionio ana o kona mau pepeiao, me he mea la i olioli i ka mea ana i hana'i." "A i kekahi manawa ike aku la au i na kanaka eono e hoe ana i ka waapa maluna o ka muliwai, a luu iho la kekahi hipopotamu ma kahi kokoke, a au mai la i hiki i ka waapa; alaila ea mai iluna, a kaikai ae la i ka waapa, a pau na kanaka i ka haule wale. Au mai la na kanaka a pau ma kapa o ka muliwai, aole kolohe iki ua Hipopotamu nei.

1. KA LAMA HAWAI'I HE MEA IA E HO'OLAHA 'IKE, A HE MEA HO'I E PONO AI KE KULANUI I na'aupō ka 'uhane, 'a'ole ia he maika'i1NA SOLOMONA

Makahiki 1 LAHAINA LUNA, MAUI MALAKI 14, 1834 Helu 5

KA IKAIKA NUI O KA HIPOPŌKAMU

Palapala2 mai 'o Mika Dampier penei, "'Ike akula au i kekahi Hipopōkamu e 'au ana ma ka muliwai a holo a'ela ka wa'apā, hāmama a'ela kona waha, kau kekahi iwi ā ma luna o ka wa'apā, a ma lalo kekahi a nahu mai. Moku loa a'ela ka wa'apā a pohō koke i lalo. A laila 'au akula ia me ka 'oni'oni3 'ana o kona mau pepeiao, me he mea lā i 'oli'oli i ka mea āna i hana ai." "A i kekahi manawa 'ike akula au i nā kānaka 'eono e hoe ana i ka wa'apā ma luna o ka muliwai, a lu'u ihola kekahi Hipopōkamu ma kahi kokoke, a 'au...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 44-79
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.