In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Papa Kaha / (Table of Marks)
( ) Kahaapo. He ho'okomo 'ia ma kahi ho'okahi i loa'a ma ka palapala kümole. Ma nä wahi käka'ikahi i loa'a ke kahaapo kihikihi ma ke kümole, ua ho'okomo 'ia he kahaapo. Parentheses. Included where they occur in the original source. In rare cases where the original used square brackets, they are reproduced in the journal as parentheses.
[ ] Kahaapo kihikihi. He hö'ike i ka hua'ölelo a huapalapala paha i pöwehiwehi hapa a pöwehiwehi loa paha a i loa'a 'ole paha. Ma kahi i hiki, ua ho'okomo 'ia nä hua'ölelo a huapalapala paha i mana'o 'ia he pololei. Square brackets. Indicate an original word or letter partially or completely obscured or missing. Where possible, suggested letter(s) or word(s) are inserted.
< > Kahaapo 'oi. He hö'ike i ka 'ölelo hou i ho'okomo 'ia ma ka unuhina 'ölelo Pelekänia mua i ho'omöakäka a kü piha paha i ka 'ölelo Hawai'i. Pointed brackets. Enclose material newly added to an existing English translation to clarify or to more fully reflect the original Hawaiian.
... Kiko kolu. He hö'ike i ke käpae 'ia o kekahi mähele o ke kikokikona kümole. Ellipses. Used to indicate that some of the original text has been deleted.
'A'ole i ho'ä'o nei puke pai e pa'i hou i ke kinona hua ho'okahi o ko nä palapala kümole kahiko. 'A'ole ho'i i pa'i 'ia nä laina i kaha küikawä 'ia ma ka 'ili puke a 'ao'ao po'o inoa paha. Hö'ike 'ia nö na'e nä hua hiö, nä mea i kahalalo 'ia, NÄ HUA MA'AKA, nä hua na'ina'i, NÄ HUA MA'AKA LI'ILI'I, a me nä ki'i a pau i loa'a ma ka palapala kümole kahiko. Ua hiki ke nänä a ho'oili i nä ki'i kikoho'e o nä palapala kümole mai ko ka puke pai paena pünaewele ma http://hooilina.org. Note: Although no attempt has been made to precisely reproduce the original font styles, included are the original italics, underscores, UPPER and lower cases, and SMALL CAPS. Illustrations within Legacy pieces are reproduced. Specialized graphical lines on a book cover, cover page, or elsewhere are generally not reproduced. Images of the original Legacy Materials are available for viewing or downloading from the journal's website at http://hooilina.org.

[End Page VI]

...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
p. VI
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.