In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Puke Haumāna 'o 'Anatomia, Māhele 5 / Students' Materials, Anatomy, Part 5
  • Jerome Van Crowninshield Smith and Gerrit Parmele Judd
    Translated by Kaliko Trapp

E hō'ike ana kēia māhele o ka puke pai i kekahi mau kumuhana na nā haumāna. Aia ma lalo iho nei ka māhele 'elima o kekahi puke 'anatomia i ho'ohana mua 'ia ma ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna.

Na ke kauka mikionali ma Hawai'i nei 'o Gerrit Judd i kākau iā 'Anatomia (Honolulu, 1838) ma muli o kekahi mau māhele o ka puke 'Amelika i kapa 'ia 'o Class-Book of Anatomy, Designed for Schools (Bosetona, 1834) na Jerome V. C. Smith. Aia kā Judd ma ke kolamu mua, a 'o kā Smith ma ke kolamu 'ehā o lalo iho nei. Ua mana'o mua 'ia he unuhi piha kā Judd i kā Smith, akā, ke ho'ohālikelike pono 'ia aku, e 'ike 'ia auane'i ka pili me ka pili 'ole o nā puke 'elua.

He ho'okahi wale nō kope o kā Smith i koe ma Hawai'i nei, a 'o ia paha ke kope a Judd pono'ī iho nō i kahakaha penikala ai. Na ke Kalinika a Haukapila 'o Straub ia kope, a ua 'ae 'ia i ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i nāna i 'ae 'olu'olu mai ho'i e pa'i hou 'ia ma 'ane'i. Me ia puke a Smith, ua 'ae 'olu'olu pū mai ke Kalinika a Haukapila 'o Straub a me ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i i ke kope o kā Judd puke a me nā ki'i kikoho'e o ia puke. Forbes 1088 (II:174-175); Judd/Bell/Murdoch 166 (59-61).

He 'oko'a ka helu paukū 'ana o nā kolamu mua 'ekolu mai ko ka 'ehā, 'oiai ua ho'opuka wale 'ia nō ma 'ane'i nā māhele o kā Smith i pili i kā Judd. 'Oiai ua helu hewa 'ia nā kuhia kikokikona o kēia māhele ma ka puke pai hope iho nei, ua ho'opololei 'ia ma 'ane'i e ho'omau ana ma nā helu pololei i pono ai.

92. NO NA OLONA.

Oia ka inoa o na wahi, a me na kaula e paa ai na iwi kekahi me kekahi, a me na puupuu, a me na ami. He mau mea pahee lakou, he keokeo, he hinuhinu, a he paa loa no hoi, aole e moku wawe i ka huki ana. Ua nui loa na olona aole paha i heluia. He ano okoa ko kekahi, a he ano okoa ko kekahi, hookahi hoi oihana nui o ka hana paa i na iwi i hemo ole ae. He loihi kekahi olona, me he kaula la, he palahalaha kekahi, a he aa laulau ke ano o kekahi.

92. NO NĀ OLONĀ

'O ia ka inoa o nā wahī a me nā kaula e pa'a ai nā iwi kekahi me kekahi, a me nā pu'upu'u, a me nā 'ami. He mau mea pahe'e lākou, he ke'oke'o, he hinuhinu, a he pa'a loa nō ho'i, 'a'ole e moku wawe i ka huki 'ana. Ua nui loa nā olonā, 'a'ole paha i helu 'ia. He 'ano 'oko'a ko kekahi, a he 'ano 'oko'a ko kekahi, ho'okahi ho'i 'oihana nui 'o ka hana pa'a i nā iwi i hemo 'ole a'e. He lō'ihi kekahi olonā, me he kaula lā, he pālahalaha kekahi, a he 'a'a laulau ke 'ano o kekahi. [End Page 124]

[End Page 125]

93. O kekahi olona ua pili kekahi piko ma ke poo o kekahi iwi, a o kekahi piko ma kona lua e kaa ai.

94. Ua pili kekahi mawaho o ka puupuu; mamua kekahi a mahope kekahi, aia no ma kahi e pono ai ke hoopaa.

93. 'O kekahi olonā, ua pili kekahi piko ma ke po'o o kekahi iwi, a 'o kekahi piko ma kona lua e ka'a ai.

94. Ua pili kekahi ma waho o ka pu'upu...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 124-145
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.