In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 5 / The 1892 Newspapers, Part 5
  • Translated by Kiele Akana-Gooch and Kaliko Trapp

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. Ua pa'i 'ia nā nūpepa 'o Ka Nūpepa Kū'oko'a a me Ko Hawai'i Pae 'Āina he ho'okahi nūpepa mai 'Apelila 1891 a hiki i Dekemapa 1896. 'O kēia ka 'ao'ao 'elua o ka pukana i pa'i 'ia ma Honolulu ma ka lā 2 o Ianuali, 1892. Ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua ma ka puke pai hope iho nei. 'O Henry M. Whitney ka luna nui, a 'o Joseph U. Kawainui ka luna ho'oponopono. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

'O ka 'atikala ma lalo iho nei he wahi ho'olaha no ke ki'i o ka Mō'ī Wahine 'o Lili'uokalani e makana 'ia aku i ka po'e ho'omoe i ia nūpepa.

1. Ka Makana a ke Kuokoa

Kii o ka Moiwahine Liliuokalani.

Ua hoouna aku makou e hana ia ma Ladana ke kii o ko kakou Moiwahine Ilihia, a makou hoi e panee aku nei oia

2. KA MAKANA NANI HOU LOA

e haawi ia ai i kela a me keia lawe pepa KUOKOA i hookaa mua i kana mau DALA ELUA no ka Buke 31, iloko o ka malama o Ianuari, 1892. O keia kii o ka Moiwahine, ua pai ia ma Ladana i kona wa i holo ai e hoohanohano aku i ka Iubile o ka Moiwahine Victoria i ka 1887, a oia wale no ke kii kulike loa i pai ia. Ua makaukau makou e hoolawa aku i 2,000 o keia mau kii i ka wa e kauoha ia mai ai, me ka manaolana e hookipa ia ana keia kii a e kau kehakeha ia ma kela a me keia hale a puni ka Pae Aina. No ia mea, e hoonaauao oukou i o ia honua, a e miki mai i ka hoouna ana i na dala kuike elua, a e loaa auanei ia oukou keia makana.

3. E hoouna ia aku ana ona kii pakahi i na Luna a pau i mea hoikeike aku i ka poe lawe pepa.

4. H. M. WHITNEY, Luna Nui KUOKOA.

1. Ka Makana a ke Kū'oko'a

Ki'i o ka Mō'ī Wahine Lili'uokalani

Ua ho'ouna aku mākou e hana 'ia ma Lākana ke ki'i o ko kākou Mō'ī Wahine ilihia, a mākou ho'i e pane'e aku nei, 'o ia

2. KA MAKANA NANI HOU LOA

e hā'awi 'ia ai i kēlā a me kēia lawe pepa KŪ'OKO'A i ho'oka'a mua i kāna mau KĀLĀ 'ELUA no ka Puke 31, i loko o ka malama 'o Ianuali 1892. 'O kēia ki'i o ka Mō'ī Wahine, ua pa'i 'ia ma Lākana i kona wā i holo ai e ho'ohanohano aku i ka Iupilē o ka Mō'ī Wahine Victoria i ka 1887, a 'o ia wale nō ke ki'i kūlike loa i pa'i 'ia. Ua mākaukau mākou e ho'olawa aku i 2,000 o kēia mau ki'i i ka wā e kauoha 'ia mai ai, me ka mana'olana e ho'okipa 'ia ana kēia ki'i a e kau kehakeha 'ia ma kēlā a me kēia hale a puni ka pae 'āina. No ia mea, e ho'ona'auao 'oukou i o ia honua, a e miki mai i ka ho'ouna 'ana i nā kālā kū'ike 'elua, a e loa'a auane'i iā 'oukou kēia makana.

3. E ho'ouna 'ia aku ana 'o nā ki'i pākahi i nā luna a pau i mea hō'ike'ike aku i ka po'e lawe pepa.

4. HENRY...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 80-123
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.