In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai'i, Māhele 1 / Laws of the Hawaiian Government, Part 1
  • Translated by Jason Kapena Achiu, Helen Ka'owili, and Kiele Akana-Gooch

E ho'opuka kēia māhele o ka puke pai i nā palapala aupuni. 'Oiai ua ho'opuka mua 'ia nā kumukānāwai a pau o ke aupuni mō'ī Hawai'i ma nā pukana mua 'ehā akula o nēia puke pai, ho'omaka kēia pukana i ka ho'opuka hou 'ana, ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia, i nā kānāwai 'ōlelo Hawai'i a pau o ke aupuni e mālama 'ia nei ma nā waihona palapala kahiko.

Ua kau 'ia ka mua a me ka lua o ia mau kānāwai ma ka lā 8 o Malaki, 1822, no ke kāohi 'ana i ka ho'ohaunaele 'ana o nā kelamoku a me nā malihini 'ē a'e. Ua kau 'ia ke kolu o nā kānāwai ma ka lā 29 o Malaki, 1824, no ke kāohi 'ana i ka inu lama 'ana, a ua kau 'ia ka hā ma ka lā 5 o Nowemapa, 1824, no ke kāohi 'ana i ke kalaima. Aia ia mau kānāwai 'ehā ma ka 'ōlelo Pelekānia wale nō, no laila, 'a'ole ho'opuka hou 'ia ma ka puke pai nei.

Ua kau 'ia ka lima o nā kānāwai ma ka lā 2 o Iune, 1825, no ka helu 'ana i nā lula o ke awa kū moku o Honolulu, aia ma lalo iho nei ma ka 'ōlelo Hawai'i a me kona unuhina 'ōlelo Pelekānia mai ia manawa mai nō. Ua ho'opuka 'ia ma ka pelaha. Forbes 606 (I:425); Ballou 19; Westervelt 41.

1. HE MAU KANAWAI, NO KE AVA O HONORURU, OAHU.

I.

Na arii moku a pau ke ku mai i keia aina, e hoike lakou i ka palapala a ka moku, a me ka inoa o na kanaka o ka moku o lakou, i ike ka Pailota ka me nana e malama ke ava: aore hoi e waihoia iuka ko ka moku kanaka, ke ore ae aku ma ka palapala, ke arii malama i ka aina. I na waiho waleia ke kanaka iuka, e uku mai hoi ke arii moku i ko uka arii kanakolu Dola.

2. II.

Aore roa e holo wale aku ka moku no loko aku o ke ava, ke ore roaa aku ka palapala a ka me nana e malama ke ava, ke hoike aku a ua pau ke kanawai o ke ava i ka malamaia; he pono hoi e roaa mai ia ia hookahi Dola no ua palapala la.

3. III.

O kanaka o ka moku ke holo malu mai lakou iuka, e hopuia lakou a paa a (i ore hoihoiia i ko lakou moku) e hoohanaia lakou i ka hana ikaika eono malama.

1. HE MAU KĀNĀWAI NO KE AWA O HONOLULU, O'AHU

I.

Nā ali'i moku a pau ke kū mai i kēia 'āina, e hō'ike lākou i ka palapala a ka moku, a me ka inoa o nā kānaka o ka moku o lākou, i 'ike ka pailaka1 ka mea2 nāna e mālama ke awa: 'a'ole ho'i e waiho 'ia i uka ko ka moku kānaka, ke 'ole 'ae aku ma ka palapala, ke ali'i mālama i ka 'āina. Inā waiho wale 'ia ke kanaka i uka, e uku mai ho'i ke ali'i moku i ko uka ali'i kanakolu kālā.3

2. II.

'A'ole loa e holo wale aku ka moku no loko aku o ke awa, ke 'ole loa'a aku ka palapala a ka mea4 nāna e mālama ke awa, ke hō'ike aku a ua pau ke kānāwai o ke awa i ka mālama 'ia; he pono ho'i e loa'a mai iā ia ho'okahi kālā5 no ua palapala lā.

3. III.

'O kānaka o ka moku ke holo malū mai lākou...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 14-43
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.