In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 • Nā 'Ōlelo Ho'omaika'i / Acknowledgments

Ke Kōmike o nā Waihona Palapala Kahiko a me nā Waihona Puke (Archives & Libraries Committee):

 • Jason Kapena Achiu, Lālā Kūikawā (Adjunct Member), Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • DeSoto Brown, Ke'ena Waihona Palapala Kahiko o ka Hale Hō'ike'ike o Kamehameha (Bishop Museum Archives)

 • Barbara Dunn, Hale Waihona Puke o ka Hui Mō'aukala Hawai'i (Hawaiian Historical Society Library)

 • Joan Hori, Hale Waihona Puke 'o Hamilton (Hamilton Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Ruth Horie, Hale Waihona Puke 'o Hamilton (Hamilton Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Junko Nowaki, Hale Waihona Puke 'o Mo'okini (Mo'okini Library), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Marilyn Reppun, Hale Waihona Puke o ka Hui Kamali'i Mikiona Hawai'i (Hawaiian Mission Children's Society Library)

 • Susan Shaner, Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • Carol Silva, Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Moku'āina 'o Hawai'i (Archives of Hawai'i)

 • Janet Zisk, Luna o Ke Kōmike (Committee Chair), Hale Waihona Palapala Kahiko o Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools Archives)

Ke Kōmike Ho'oponopono (Editorial Committee):

 • Kalani Akana, 'Ahahui 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Association)

 • Carlos Andrade, Kamakakūokalani (Gladys K. 'Ainoa Brandt Center for Hawaiian Studies), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Lilinoe Andrews, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Kapulani Antonio, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Lōkahi Antonio, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Henry Bennett, Hale Pa'i o Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools Press)

 • Anita Bruce, 'Oihana Ho'ona'auao o Hawai'i (State Department of Education)

 • John Charlot, Māhele Ho'omana (Religion Department), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Kaipo Hale, Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools)

 • Emma Hanakeawe, Hoa Kūkā (Consultant)

 • 'Ioli'i Hawkins, Ke'ena 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Section), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Ku'ualoha Ho'omanawanui, Hoa Kūkā (Consultant)

 • Makalapua Ka'awa, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Lilikalā Kame'eleihiwa, Kamakakūokalani (Gladys K. 'Ainoa Brandt Center for Hawaiian Studies), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Keiki Kawai'ae'a, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Larry Kimura, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Ke'ala Kwan, Nā Kula 'o Kamehameha (Kamehameha Schools)

 • Naomi Losch, Ke'ena 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Section), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa) [End Page 147]

 • Davianna McGregor, Ethnic Studies Department, Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • 'Alika McNicoll, 'Aha Pūnana Leo (Language Nest Organization)

 • Puakea Nogelmeier, Ke'ena 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Section), Ke Kulanui o Hawai'i ma Mānoa (University of Hawai'i at Mānoa)

 • Hiapo Perreira, Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • Nāmaka Rawlins, 'Aha Pūnana Leo (Language Nest Organization)

 • Kalena Silva, Luna o Ke Kōmike (Committee Chair), Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani (College of Hawaiian Language), Ke Kulanui o Hawai'i ma Hilo (University of Hawai'i at Hilo)

 • William Souza, Leo Kaiāulu Hawai'i (Native Hawaiian Community Based Education Learning Center)

 • Kamoa'e Walk, Ka Hālau Nui a Hawai'iloa (Jonathan Nāpela Center for Hawaiian Language and Culture Studies), Ke Kulanui 'o Brigham Young-Hawai'i (Brigham Young University-Hawai'i...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 147-150
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.