In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • He Leka no Moloka'i / A Letter from Moloka'i
  • John K. Prendergast
    Translated by Kaliko Trapp

I ka pane 'ana i kā nēia puke pai noi i Palapala Ho'oilina i loa'a 'ole ma kekahi waihona palapala kahiko kūmau, ua ho'ouna mai 'o Glenn Kanemo Davis no Moloka'i i kēia leka pōkole mai ka makahiki 1903. 'Oiai ua kākau 'ia iā George Davis, he kupuna kāne kuakahi no Mr. Davis e noho ana ma Kainalu, Moloka'i, i ia manawa, 'a'ole nō i akāka loa ka mo'olelo piha no ia leka. Mana'o 'o Mr. Davis ē e pane ana ka mea nāna ka leka, 'o John K. Prendergast, i ke noi kōkua ma ka ho'oponopono 'ana i kahi hihia 'āina 'ohana ma Kainalu.

He kanaka aloha 'āina 'o Prendergast e noho lālā ana ma ka 'ao'ao kālai'āina 'o Kū'oko'a Home Rula. Ua koho 'ia 'o Prendergast he Lunamaka'āinana o ke Kelikoli. 'O ia ke kāne a Eleanor Kekoa'ohiwaikalani Wright Prendergast, ka i haku i ke mele 'o Kaulana Nā Pua a me kekahi mau mele. Ua noho 'o Prendergast kāne he lālā o ka papa alaka'i o ka nūpepa 'o Ke Aloha 'Āina. 'Ike 'ia ka 'ao'ao 'ōlelo Pelekānia i loko o kēia leka ma ka hua palapala "t" ma "leta" a me "Kou 'oia'i'o" (no ka 'ōlelo "Yours truly") ma ka panina.

Ke mahalo nui a'e nei ko Ka Ho'oilina iā Mr. Davis nāna i 'ae 'olu'olu mai i ia leka, a ke noi aku nei ho'i i ka 'olu'olu o ka po'e heluhelu nona ka 'ike i kekahi Palapala Ho'oilina i loa'a 'ole ma kekahi waihona palapala kahiko kūmau, e hō'ike mai nō i ke ke'ena papahana puke pai. [End Page 178]

[End Page 179]


Click for larger view
View full resolution

He ki'i ho'oili o ka leka maoli.

[End Page 180]

[End Page 181]

1. THE LEGISLATURE OF THE TERRITORY OF HAWAII HOUSE OF REPRESENTATIVES

Honolulu, T. H. July 20th 1903

2. Mr. George Davis Kainalu, Mol. Aloha oe:

3.       Ua loaa mai kau leta, a ua ike i kou mau manao.

4. Ua leta aku no au ia J. M. Kaneakua, a ua pane mai no oia, a o ka pilikia ma ko'u aoao, i ka leta koke ole ana aku ia oe. Ua hoike mai e hoomanawanui iki no olua a pau mai kela hana ana i Kauai, hoi mai, a holo aku no na hihia ma kona lima imua o Lunakanawai Kalua, manao a'u, aole no paha o kau wahine ana kekahi e holo, ina ua pilikia ia oia, a i ole loaa paha he hihia na Kalua mawaho ae o keia no Molokai, o Kalua no ke holo ae i Molokai aka e hoomanawanui iki a hoi mai oia, alaila maopopo pono na mea apau.

5. Kou oiaio J. K. Prendergast

1. THE LEGISLATURE OF THE TERRITORY OF HAWAI'I HOUSE OF REPRESENTATIVES

Honolulu, Territory of Hawai'i, July 20th, 1903

2. Mr. George Davis Kainalu,1 Moloka'i Aloha 'oe:

3.       Ua loa'a mai kāu leka, a ua 'ike i kou mau mana'o.

4. Ua leka aku nō au iā John M. Kāneakua,2 a ua pane mai nō 'o ia, a 'o ka pilikia ma ko'u 'ao'ao, i ka leka koke 'ole 'ana aku iā 'oe. Ua hō'ike mai e ho'omanawanui iki nō 'olua a pau mai kēlā hana 'ana i Kaua'i, ho'i mai, a holo aku no nā hihia ma kona lima i mua o Luna Kānāwai Kalua.3 Mana'o au,4 'a'ole nō paha 'o kāu wahine ana kekahi e holo, inā ua pilikia 'ia 'o ia, a i 'ole loa'a paha he hihia na Kalua ma waho a'e o kēia no Moloka'i, 'o Kalua nō ke holo a'e i Moloka'i, akā e ho'omanawanui iki a...

pdf