In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 • Ka Puke Haumāna 'o 'Anatomia, Māhele 4 / Students' Materials, Anatomy, Part 4
 • Jerome Van Crowninshield Smith and Gerrit Parmele Judd
  Translated by Kaliko Trapp

E hō'ike ana kēia māhele o ka puke pai i kekahi mau kumuhana na nā haumāna. Aia ma lalo iho nei ka māhele 'ehā o kekahi puke 'anatomia i ho'ohana mua 'ia ma ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna. Ho'omau 'ia nā kuhia kikokikona mai ka pukana hope mai nei o ka puke pai.

Na ke kauka mikionali ma Hawai'i nei 'o Gerrit Judd i kākau iā 'Anatomia (Honolulu, 1838) ma muli o kekahi mau māhele o ka puke 'Amelika i kapa 'ia 'o Class-Book of Anatomy, Designed for Schools (Bosetona, 1834) na Jerome V. C. Smith. Aia kā Judd ma ke kolamu mua, a 'o kā Smith ma ke kolamu 'ehā o lalo iho nei. Ua mana'o mua 'ia he unuhi piha kā Judd i kā Smith, akā, ke ho'ohālikelike pono 'ia aku, e 'ike 'ia auane'i ka pili me ka pili 'ole o nā puke 'elua.

He ho'okahi wale nō kope o kā Smith i koe ma Hawai'i nei, a 'o ia paha ke kope a Judd pono'ī iho nō i kahakaha penikala ai. Na ke Kalinika a Haukapila 'o Straub ia kope, a ua 'ae 'ia i ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i nāna i 'ae 'olu'olu mai ho'i e pa'i hou 'ia ma 'ane'i. Me ia puke a Smith, ua 'ae 'olu'olu pū mai ke Kalinika a Haukapila 'o Straub a me ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i i ke kope o kā Judd puke a me nā ki'i kikoho'e o ia puke. Forbes 1088 (II:174-175); Judd/Bell/Murdoch 166 (59-61).

He 'oko'a ka helu paukū 'ana o ke kolamu 'ekolu me ka 'ehā, 'oiai ua ho'opuka 'ole 'ia kekahi o kā Smith ma 'ane'i.

65. NA IWI O NA LALA.

He kanaonokumamaha iwi o na lala oluna, a he kanaono o na lala olalo. He palua wale no lakou, ua like ko kekahi aoao me ko kekahi aoao.

65. NĀ IWI O NĀ LĀLĀ

He kanaonokumamāhā iwi o nā lālā o luna, a he kanaono o nā lālā o lalo. He pālua wale nō lākou, ua like ko kekahi 'ao'ao me ko kekahi 'ao'ao. [End Page 140]

[End Page 141]

66. NA IWI O KA LALA OLUNA.

Iwi Poohiwi.

 • 2 Iwi Hoehoe,

 • 2 Iwi Lei,

Iwi Loihi.

 • 2 Iwi Uluna,

 • 2 Iwi Kubita,

 • 2 Iwi Kano,

Iwi uuku a me ka poepoe.

 • 16 Iwi Pulima,

 • 10 Iwi Peahi lima,

 • 28 Iwi Manamanalima.

  64

66. NĀ IWI O KA LĀLĀ O LUNA

Iwi Po'ohiwi

 • 2 Iwi Hoehoe

 • 2 Iwi Lei

Iwi Lō'ihi

 • 2 Iwi Uluna

 • 2 Iwi Kūbita

 • 2 Iwi Kano

Iwi 'u'uku a me ka poepoe

 • 16 Iwi Pūlima

 • 10 Iwi Pe'ahilima

 • 28 Iwi Manamanalima

  64 [End Page 142]

[End Page 143]


Click for larger view
View full resolution

KI'I V - 12

 • Hoehoe

 • 1,   Iwi Lei

 • 2,   Iwi Umauma

 • 3,   Iwi Hoehoe

 • 4,   Iwi Uluna

67. IWI HOEHOE.

He wahi iwi palahalaha keia, a he lahilahi, me he huinakolu la ke ano, e lewalewa ana mawaena o na io o ke poohiwi, aole i pili me kekahi iwi, o ka iwilei wale no. Elua wahi oi o keia iwi. O ka oi lapa oia kahi e huiia me ka iwi lei, a he lapa kona malaila aku a hele loa i kela aoao o ka iwi. O ka oi nuku, aia ma ka aoao oloko, he palena ia no ka iwi uluna o poholo ae maloko; o ka oi lapa ka palena maluna, mawena o ua mau oi la he wahi lua uuku no ke poo o ka iwi uluna, kahi e kaa ai ia iwi.

67. IWI HOEHOE

He wahi iwi pālahalaha kēia, a he lahilahi, me he huinakolu lā ke 'ano, e lewalewa ana ma waena o nā 'i'o...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 140-177
Launched on MUSE
2004-12-07
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.