In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 4 / The 1892 Newspapers, Part 4
  • Translated by Lalepa Koga

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. Ua pa'i 'ia nā nūpepa 'o Ka Nūpepa Kū'oko'a a me Ko Hawai'i Pae 'Āina he ho'okahi nūpepa mai 'Apelila 1891 a hiki i Kekemapa 1896. 'O kēia ka 'ao'ao 'ekahi o ka pukana i pa'i 'ia ma Honolulu ma ka lā 2 o Ianuali 1892. 'O Henry M. Whitney ka luna nui, a 'o Joseph U. Kawainui ka luna ho'oponopono. Aia ma ka hapanui o kēia 'ao'ao mua he mau māhele o 'ekolu mo'olelo i pa'i hapa 'ia. E pa'i 'ia ana ia mau māhele ma kekahi pukana o kēia puke pai. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

Ua kū'ē Ka Nūpepa Kū'oko'a i ka Hui 'Ao'ao Lāhui Hawai'i Liberala (he 'ao'ao i kūpa'a ma hope o nā pono 'ōiwi), a kāko'o akula ia nūpepa i ka ho'ohui 'āina. 'O kēia ka mua o 'eiwa ho'olaha hana loio ma kēia pukana nūpepa. E hana ana ka nui o ia mau loio i ka ho'oili 'āina 'ana ma ia manawa e lilo nui a'e ana nā 'āina o ka po'e Hawai'i. Ua komo nā pā'ālua e like me "2331-tf" a "2331" ma ka hopena o nā 'atikala i mea ho'omaopopo paha i ke kanaka pa'i a i kona po'e ho'onohonoho ho'olaha paha.

1. Ka Nupepa Kuokoa. KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII ME KO HAWAII PAEAINA I HUIIA.

BUKE XXXI. HELU 1. HONOLULU, POAONO, IANUARI 2, 1892. NA HELU A PAU, 2370

Hoolaha Loio.

ANTONE ROSA, (AKONI.)

2. Loio a he Kokua ma ke Kanawai. LUNA HOOIAIO PALAPALA.

3. Keena Hana ma Alanui Kaahumanu.

4. 2331-tf

1. Ka Nūpepa Kū'oko'a KE KILOHANA PO'OKELA NO KA LĀHUI HAWAI'I ME KO HAWAI'I PAE 'ĀINA I HUI 'IA

PUKE XXXI HELU 1 HONOLULU, PO'AONO, IANUALI 2, 1892 NĀ HELU A PAU: 2,370

Ho'olaha Loio

ANTONE ROSA,1 ('AKONI)

2. Loio a he Kōkua ma ke Kānāwai LUNA HŌ'OIA'I'O PALAPALA

3. Ke'ena Hana ma Alanui Ka'ahumanu

4. 2331-tf [End Page 106]

[End Page 107]

The 1892 Newspapers, Part 4

[End Page 106a]

The Hawaiian newspapers of 1892 are published here because the year was pivotal in Hawai'i's history. The newspapers Ka Nūpepa Kū'oko'a (The Independent Newspaper) and Ko Hawai'i Pae 'Āina (Hawai'i's Islands) were published as one from April 1891 to December 1896. This is page one of the issue published in Honolulu on January 2, 1892. Henry M. Whitney was the newspaper's manager, and Joseph U. Kawainui was the editor. Much of the first page of this issue contains incomplete parts of three stories which will be presented in another issue of this journal. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

Ka Nūpepa Kū'oko'a opposed the Hawaiian National Liberal Party (a party that stood strongly for native rights), and later the newspaper supported annexation. This is the first of nine advertisements for attorney services in this newspaper issue. Most of the lawyers advertising were involved in land transactions during a time when much land passed out of the hands of Hawaiians. Codes like "2331-tf" and "2331" appear at the end of each ad possibly as notes of some kind to the printer or the printer's advertising staff.

1. The Independent Newspaper THE MOST SUPERIOR OF THE HAWAIIAN NATION TOGETHER WITH HAWAI'I'S ISLANDS

VOLUME XXXI ISSUE 1 HONOLULU, SATURDAY, JANUARY 2, 1892 TOTAL NUMBER OF ISSUES: 2,370

Attorney

ANTONE ROSA, ('AKONI)

2. Attorney and Counselor at Law CERTIFIER OF TITLE

3...

pdf