In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 4 / The 1834 Newspapers, Part 4
  • Translated by Kaliko Trapp, Kapulani Antonio, and Lokahi Antonio

E ho'opuka li'ili'i hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā nūpepa Hawai'i a pau ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai. E ho'omau ana ma lalo iho nei me ka nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1834 'o Ka Lama Hawai'i. Ua pa'i mua 'ia ma Lahaina Luna, Maui, na nā haumāna o Ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna a me nā kula 'ē a'e a nā mikionali Kalawina. 'O Lorrin Andrews ka Luna Ho'oponopono. Na nā kumu a me nā haumāna o ke Kulanui i kākau; 'a'ole na'e i palapala 'ia ko lākou mau inoa pākahi. Forbes 901 (II:75-77); Mo'okini 24; Chapin 63-64.

Ua pa'i 'ia ma lalo iho nei ka pukana o Ka Lama Hawai'i o ka la 7 o Malaki 1834, nona nā 'ao'ao he 'ehā: 'ehā 'atikala o ka 'ao'ao 'ekahi; ho'okahi ki'i o ka 'ao'ao 'elua; 'elua 'atikala o ka 'ao'ao 'ekolu; a ho'okahi o ka 'ao'ao 'ehā. Na Alonzo Chapin a me kāna wahine 'o Mary Ann Tenney Chapin i ho'omākaukau i nā ki'i.

He 'atikala kēia e hō'ike ana i ke 'ano o ka 'elepani, he holoholona i wehewehe 'ia ma ka pukana 'ekahi o Ka Lama Hawai'i i ho'opuka hou 'ia i ka pukana mua o kēia puke pai.

1. KA LAMA HAWAII. HE MEA IA E HOOLAHA IKE, A HE MEA HOI E PONO AI KE KULANUI. I naaupo ka uhane, aole ia he maikai. NA SOLOMONA.

Makahiki 1. LAHAINALUNA MAUI MARAKI, 7. 1834. Helu 4.

KE AKAMAI O KA ELEPANI

O ke kanaka wale no ka mea i oi aku kona akamai mamua o ka Elepani. Ua nui loa kona aloha i ke kahu, a e malama no ia ia, e like me ka ilio; ua maalea, e like me ka Beava a me ke Keko. Ua ikaika loa oia, ua like paha me na bipi kauo he umi, a no ka makaukau loa o kona ihu i ka lawelawe, e hiki no ia ia na mea pono ole i na holoholona e a pau.

2. Aole aloha ka Elepani i ke kahu wale no; e aloha no i na makamaka ona a pau: a e hoolohe pono no i ka olelo a ke kahu. Ina i alohaia, maopopo kona aloha aku; aole ia e haalele i kona kahu e imi i ke kahu hou.

1. KA LAMA HAWAI'I HE MEA IA E HO'OLAHA 'IKE, A HE MEA HO'I E PONO AI KE KULANUI I na'aupō ka 'uhane, 'a'ole ia he maika'i NA SOLOMONA

Makahiki 1 LAHAINA LUNA, MAUI MALAKI 7, 1834 Helu 4

KE AKAMAI O KA 'ELEPANI

'O ke kanaka wale nō ka mea i 'oi aku kona akamai ma mua o ka 'Elepani. Ua nui loa kona aloha i ke kahu, a e mālama nō iā ia, e like me ka 'Īlio; ua ma'alea, e like me ka Peawa a me ke Keko. Ua ikaika loa 'o ia, ua like paha me nā pipi kauō he 'umi, a no ka mākaukau loa o kona ihu i ka lawelawe, e hiki nō iā ia nā mea pono 'ole i nā holoholona 'ē a pau.

2. 'A'ole aloha ka 'Elepani i ke kahu wale nō; e aloha nō i nā makamaka ona a pau, a e ho'olohe pono nō i ka 'ōlelo a ke kahu. Inā i aloha 'ia, maopopo kona aloha aku; 'a'ole ia e ha'alele i kona kahu e 'imi i ke kahu hou. [End Page 74]

[End Page 75]

3. Ina i hana ino aku ke kahu ia ia, aole ia e haalele, e hoomanawa nui no me ka hoomauhala ole.

4. Ina i huhu, aole ia e hana ino mai i ka poe i hana maikai aku. Ina...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 74-105
Launched on MUSE
2004-12-07
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.