In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka 'Ölelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono / Editor's Introduction
  • Kalena Silva

Ua ho'okumu 'ia ka Papahana Ho'oilina 'Ölelo Hawai'i (Hawaiian Language Legacy Program) me ka mana'o e mälama, ho'opuka, a ho'olaha aku i nä 'ölelo Hawai'i i palapala 'ia ma ke kenekulia 19 me ka 20 (i kapa 'ia ma 'ane'i 'o nä "Palapala Ho'oilina") i mea a'o e ola a laupa'i ai ka 'ölelo a mo'omeheu Hawai'i.

He 'ehä kolamu o këlä me këia 'ikamu. Aia ma ke kolamu mua he kope o nä 'ölelo o ka palapala kümole. Aia ma ke kolamu 'elua ka 'ölelo i hö'ano hou 'ia a i ho'opololei 'ia nä pa'i hewa o ke kolamu mua. Ua pela 'ia nä inoa känaka a 'äina ma ke kolamu 'elua e like me ko ke kolamu mua, koe nä inoa i laha kekahi pela 'ana 'ë a'e o këia manawa. Aia ma ke kolamu 'ekolu ka unuhi 'ölelo Pelekänia. I kekahi manawa, ua lawe 'ia mai ia unuhi mai kekahi kümole 'ë a'e. Ke 'ole e komo kekahi mea, aia ma ke kolamu 'ehä nä kuhia kikokikona.

Ua ho'omäkaukau 'ia këlä me këia mähele o këia puke 'ekolu e kekahi laekahi 'ölelo. Ua loihape 'ia akula ia hana e nä loihape 'elua, ho'oponopono a nä'ana 'ia akula paha e ka papa luna ho'oponopono, a ho'oponopono hope 'ia akula e a'u. Ua komo nä loli ma ia mau pae ho'oponopono 'ekolu päkahi a pau. He helu 'ia nä laekahi 'ölelo a me nä loihape ma ka Papa Kuhikuhi, a helu 'ia ho'i nä papa luna ho'oponopono ma Nä 'Ölelo Ho'omaika'i. Ua nui hou aku ka po'e i kökua ma këia ka'ina hana.

Ua komo ka hana a këlä me këia kanaka i helu 'ia ma Nä 'Ölelo Ho'omaika'i i loko o nei puke pai, a ke mahalo nui 'ia aku nei läkou päkahi a pau. Ua nui pü ka mahalo i nä känaka 'ë a'e i helu 'ole 'ia nä inoa ma 'ane'i. [End Page IV]

E 'ole ke ola, ka 'ike, a me ka pa'u nui a nä mea käkau 'ölelo Hawai'i i hala akula e ho'opuka 'ia nei kä läkou hana ma 'ane'i, ua pa'a maila ke kahua o nei puke pai. 'Oiai ke moe maila ia mau mea käkau i ka moe kau a ho'oilo, ke ö maila nö kä läkou 'ölelo i ka nehenehe lolelole o nä 'ao'ao nei. He mau 'ao'ao ia e waiho 'ia aku nei i mua o ka lehulehu me ke aloha a me ka mahalo mao 'ole i ia ho'oilina waiwai nui launa 'ole e pömaika'i ai käkou a me nä hanauna o këia mua aku.

Kalena Silva
Ka Haka 'Ula O Ke'elikölani
Hilo, Hawai'i [End Page V]

The Hawaiian Language Legacy Program (Papahana Ho'oilina 'Ölelo Hawai'i) was created to preserve, publish, and disseminate 19th and 20th century Hawaiian language materials (collectively called here the "Legacy Materials") for the teaching and revitalization of the Hawaiian language and culture.

Four columns appear for each piece. The first column presents a copy of the original words of the Legacy piece. The second column presents contemporary standardized orthography (modern spelling), and generally will correct misspellings from the first column. Names of people and places are spelled in column two as they are in column one with the exception of names that have another widely known modern spelling. The third column provides an English translation that may be an edited reprinting from another source. The fourth column, unless otherwise specified, provides textual notes.

Each of the sections of this third volume was worked on by a language specialist. The specialist's work was then copyedited by two copyeditors, edited or reviewed by the editorial board, and ultimately edited by myself. Changes were made at each of...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
p. iv
Launched on MUSE
2004-12-07
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.