In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1887 / The 1887 Constitution
  • Translated by Jason Kapena Achiu

E ho'opuka kēia māhele o ka puke pai i nā palapala aupuni, e ho'omaka ana me nā kumukānāwai o Hawai'i.

Ua kūkala 'ia kēia kumukānāwai hope o ke aupuni Mō'ī i Iulai 1887. Ma muli o kona hō'auamo 'ia 'ana ma luna o nā maka'āinana e nā kānaka i kāko'o 'ia na nā hui pū'ali koa kūikawā, ua hele a laha loa kona inoa kapakapa 'o "Bayonet Constitution." 'O ka mea 'oko'a loa o kēia mai kekahi kumukānāwai o ka makahiki 1864, 'o ia ka nui hou 'ana a'e o ka mana o ka po'e 'ili kea i hiki ai iā lākou ke koho pāloka i loko nō o ka lilo 'ole he kupa o ke aupuni o Hawai'i nei. Ho'oikaika nō ho'i ia kumukānāwai i ka mana o ka 'aha kuhina nui i koho 'ole 'ia. Ua pa'i 'ia 'o ia ke Kumukānāwai o ka Mō'ī Kalākaua, Honolulu, 1887, a me Constitution of His Majesty Kalākaua, Honolulu, 1887. Forbes 3888 (IV:234), 3884 (IV:232-233).

1. KUMUKANAWAI O KO HAWAII PAE AINA, I KAKAU INOA IA E KA MOI KALAKAUA, IULAI 6, A I KUKALAIA IULAI 7, 1887.

HONOLULU: PAIIA E KA HAWAIIAN GAZETTE PUBLISHING COMPANY. 1887.

NO KA MEA, aia iloko o ke Kumukanawai o keia Aupuni e ku nei i keia wa, he mau mea lehulehu e kue ana i na Pono Kivila, a kulike ole hoi me ka hooponopono Aupuni Kumukanawai malamalama;

2. A NO KA MEA HOI, i mea e hoihoi hou ia mai ai ka maluhia a me ka hilinai ia e hiki ai ke hoomau i ke Aupuni e ku nei, he mea pono e kukala koke ia he Kumukanawai hou;

1. KUMUKĀNĀWAI O KO HAWAI'I PAE 'ĀINA, I KĀKAU INOA 'IA E KA MŌ'Ī KALĀKAUA, IULAI 6, A I KŪKALA 'IA IULAI 7, 1887

HONOLULU: PA'I 'IA E KA HAWAIIAN GAZETTE PUBLISHING COMPANY 1887

NO KA MEA, aia i loko o ke Kumukānāwai o kēia aupuni e kū nei i kēia wā, he mau mea lehulehu e kū'ē ana i nā pono kīwila, a kūlike 'ole ho'i me ka ho'oponopono aupuni kumukānāwai mālamalama;

2. A NO KA MEA HO'I, i mea e ho'iho'i hou 'ia mai ai ka maluhia a me ka hilina'i 'ia e hiki ai ke ho'omau i ke aupuni e kū nei, he mea pono e kūkala koke 'ia he Kumukānāwai hou; [End Page 22]

[End Page 23]

3. Nolaila, OWAU, o KALAKAUA, ka Moi o ko Hawaii Paeaina, ma ko'u kulana Moi no keia Aupuni, a he waha olelo hoi no ka lehulehu, i hoomanaia no ia mea, ke hooki a hoopau loa aku nei au i ke Kumukanawai i kukala ia e Kamehameha Elima ma ka la 20 o Augate, M.H. 1864, a ke hoolaha a kukala aku nei au i keia Kumukanawai.

4. PAUKU 1. Ua haawi mai ke Akua i na kanaka a pau he mau pono e pili paa loa ia lakou; oia hoi, o ke ola, o ka noho hoopilikia ole ia mai a me na pono e loaa mai ai a e maluhia io ai ka waiwai, a e imi aku i na mea e oluolu ai ka noho ana.

5. PAUKU 2. E hoomau ia na kanaka a pau i ko lakou hoomana ana ia Iehova e like me ko lakou manao, aole nae e hana ia malalo iho o keia haawina maikai kekahi hana kolohe, a me ke kue i ka maluhia a me ka pono o ke Aupuni.

6. PAUKU 3. E hiki no i na kanaka a pau ke olelo, a ke palapala, a ke hoolaha wale aku paha i ko lakou manao no na mea a pau, a maluna...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 22-73
Launched on MUSE
2004-12-07
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.