In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1887 / The 1887 Constitution
  • Translated by Jason Kapena Achiu

E ho'opuka kēia māhele o ka puke pai i nā palapala aupuni, e ho'omaka ana me nā kumukānāwai o Hawai'i.

Ua kūkala 'ia kēia kumukānāwai hope o ke aupuni Mō'ī i Iulai 1887. Ma muli o kona hō'auamo 'ia 'ana ma luna o nā maka'āinana e nā kānaka i kāko'o 'ia na nā hui pū'ali koa kūikawā, ua hele a laha loa kona inoa kapakapa 'o "Bayonet Constitution." 'O ka mea 'oko'a loa o kēia mai kekahi kumukānāwai o ka makahiki 1864, 'o ia ka nui hou 'ana a'e o ka mana o ka po'e 'ili kea i hiki ai iā lākou ke koho pāloka i loko nō o ka lilo 'ole he kupa o ke aupuni o Hawai'i nei. Ho'oikaika nō ho'i ia kumukānāwai i ka mana o ka 'aha kuhina nui i koho 'ole 'ia. Ua pa'i 'ia 'o ia ke Kumukānāwai o ka Mō'ī Kalākaua, Honolulu, 1887, a me Constitution of His Majesty Kalākaua, Honolulu, 1887. Forbes 3888 (IV:234), 3884 (IV:232-233).

1. KUMUKANAWAI O KO HAWAII PAE AINA, I KAKAU INOA IA E KA MOI KALAKAUA, IULAI 6, A I KUKALAIA IULAI 7, 1887.

HONOLULU: PAIIA E KA HAWAIIAN GAZETTE PUBLISHING COMPANY. 1887.

NO KA MEA, aia iloko o ke Kumukanawai o keia Aupuni e ku nei i keia wa, he mau mea lehulehu e kue ana i na Pono Kivila, a kulike ole hoi me ka hooponopono Aupuni Kumukanawai malamalama;

2. A NO KA MEA HOI, i mea e hoihoi hou ia mai ai ka maluhia a me ka hilinai ia e hiki ai ke hoomau i ke Aupuni e ku nei, he mea pono e kukala koke ia he Kumukanawai hou;

1. KUMUKĀNĀWAI O KO HAWAI'I PAE 'ĀINA, I KĀKAU INOA 'IA E KA MŌ'Ī KALĀKAUA, IULAI 6, A I KŪKALA 'IA IULAI 7, 1887

HONOLULU: PA'I 'IA E KA HAWAIIAN GAZETTE PUBLISHING COMPANY 1887

NO KA MEA, aia i loko o ke Kumukānāwai o kēia aupuni e kū nei i kēia wā, he mau mea lehulehu e kū'ē ana i nā pono kīwila, a kūlike 'ole ho'i me ka ho'oponopono aupuni kumukānāwai mālamalama;

2. A NO KA MEA HO'I, i mea e ho'iho'i hou 'ia mai ai ka maluhia a me ka hilina'i 'ia e hiki ai ke ho'omau i ke aupuni e kū nei, he mea pono e kūkala koke 'ia he Kumukānāwai hou; [End Page 22]

[End Page 23]

3. Nolaila, OWAU, o KALAKAUA, ka Moi o ko Hawaii Paeaina, ma ko'u kulana Moi no keia Aupuni, a he waha olelo hoi no ka lehulehu, i hoomanaia no ia mea, ke hooki a hoopau loa aku nei au i ke Kumukanawai i kukala ia e Kamehameha Elima ma ka la 20 o Augate, M.H. 1864, a ke hoolaha a kukala aku nei au i keia Kumukanawai.

4. PAUKU 1. Ua haawi mai ke Akua i na kanaka a pau he mau pono e pili paa loa ia lakou; oia hoi, o ke ola, o ka noho hoopilikia ole ia mai a me na pono e loaa mai ai a e maluhia io ai ka waiwai, a e imi aku i na mea e oluolu ai ka noho ana.

5. PAUKU 2. E hoomau ia na kanaka a pau i ko lakou hoomana ana ia Iehova e like me ko lakou manao, aole nae e hana ia malalo iho o keia haawina maikai kekahi hana kolohe, a me ke kue i ka maluhia a me ka pono o ke Aupuni.

6. PAUKU 3. E hiki no i na kanaka a pau ke olelo, a ke palapala, a ke hoolaha wale aku paha i ko lakou manao no na mea a pau, a maluna...

pdf