We are unable to display your institutional affiliation without JavaScript turned on.
Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Find using OpenURL

Lyrics: “Chante”, and: “Zanmi”

From: Journal of Haitian Studies
Volume 19, Number 2, Fall 2013
pp. 165-166 | 10.1353/jhs.2013.0031

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

“Chante”

Chante se chak timoun ki leve douvanjou
De gwomit ak kafe timoso rapadou
Se lè solèy kouche se lè lalin nan bèl
Lè lanmè louvri bra l pou l atrap lakansyèl
Son w ti womans lontan manman mwen te montre m
Se timoun k ap fè wonn lè lekòl fin lage
Chante se pou mwen di w mwen renmen w kou de je m
Se lè kè mwen kontan se lè m anvi danse

Chante se siye je chak fwa n anvi kriye
Se litani tout moun k ap viv ak kè kase
Kriye pou lantèman kap chante Katedral
Chante pou tout pitit ki fèk pèdi papa l
Chante se chak grangou lamizè k ap donnen
Chante se vwa lapenn lè lanmou ap fennen
Fennen tankou vye nat pandye sou lantouray
Grangou kou travayè lè rekòlt la pa bay

Chante se vwa you pèp depi tout tan gen tan
Chak timoun ki leve ap pote l pi devan
Nan chak ti fèt chanpèt li grandi l vin pi bèl
Apre chak kout tanbou k sonnen anba tonnèl
Chak banbou ki gwonde se vanse l ap vanse
Li pouse nan chak kont ki tire nan veye
Chante se vwa you pèp depi sou granchimen
Chante se vwa you pèp k ap plede pou demen

Chante s on gwo limyè pou fè lespwa grandi
S on chimen n ap pase ki mennen bay fizi
Chante anba Vètyè: grenadye alaso
Fizi pou louvri pòt tout lasnal tout kacho
Chante pou jou k pwale chante pou jou k vini
Chante pou rejwisans jou libète fleri
Chante k ap di goumen pou lavi a vin bèl
Chante k ap vin pi bèl lè lavi a fin bèl

“Zanmi”

You flè met ak you flè pou fè you bouke flè
De gout dlo met ansanm pou yo fè larivyè
Zanmi yo mwen renmen nou avèk nou m santi m byen
N ap kole tèt ansanm pou nou bati demen
Gendelè nou chita pèsonn pa di anyen
Youn konn sa k lan kè lòt se je nou k ap pale
Nan chimen lamitye n ap mache men nan men
Nou vanse pi devan depi lè n te kontre

You branch met ak you branch pou yo fè you pyebwa
Lalin met ak zetwal pou yo sènen fènwa
Zanmi yo mwen renmen nou mwen menm avè n se frè
Lè tout chagren kontre tout chagren pi lejè
Lè m gade mwen wè w tris mwen menm m anvi kriye
Lapenn s on w ponyen pwav pou nou tout separe
Lè youn lan nou mouri mwen pran odè kavo
Lè youn lan nou pati se kè m ki janbe dlo

Lè de zwezo kontre se syèl la k vin pi bèl
Lanmè bo ak solèy pou yo fè lakansyèl
Zanmi yo mwen renmen nou avèk nou m ka souri
De men kontre sa bèl sa fè lavi fleri
Chak sa n reyalize se mwen menm ki vanse
Lè mwen tonbe lan wout nou tout nou kilbite
Sa k fè lamitye bèl se sa n ap fè ansanm
Se sa nou kwè ladann se tout sa n ap defann

Tout fanmi met ansanm pou yo fè you nasyon
Tout fizi met ansanm pou fè revolisyon
Zanmi yo mwen renmen nou n ap travay pou menm kòz
Lamitye pa mande pou n chita kèpòpòz
Chak fwa nou fon w zanmi s on w lòt fizi k pwente
Chak fanm ki deside se viktwa a ki pi pre
Zanmi ann bay lanmen pou libète fleri
Lè libète fleri n a vin pi bon zanmi

Copyright © 2013 Journal of Haitian Studies
Project MUSE® - View Citation
Tanbou Libète. "Lyrics: “Chante”, and: “Zanmi”." Journal of Haitian Studies 19.2 (2013): 165-166. Project MUSE. Web. 30 Aug. 2014. <http://muse.jhu.edu/>.
Libète, T.(2013). Lyrics: “Chante”, and: “Zanmi”. Journal of Haitian Studies 19(2), 165-166. Center for Black Studies, University of California, Santa Barbara. Retrieved...


You must be logged in through an institution that subscribes to this journal or book to access the full text.

Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

For subscribing associations only.