restricted access Abbreviations
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Abbreviations BSJJ Han-Wei Liuchao baisan mingjia ji DMB Dictionary of Ming Biography ECCP Eminent Chinese of the Ch’ing Period GDSC Guangdong lidai shichao GDTZ Guangdong tongzhi GDWX Guangdong wenxian GDWZ Guangdong wenzheng GDXY Guangdong xinyu GZSS Guangzhou sixiansheng shi HY Daozang zimu yinde (HarvardYenching catalogue) MS Mingshi NYHS Nanyuan houwu xiansheng shi NYQS Nanyuan qianwu xiansheng shi QSGW Quan Shanggu Sandai Qin-Han Sanguo Liuchaowen QSS Quan Songshi QTS Quan Tangshi SBCK Sibu congkan SKQS Siku quanshu WX Zengbu liuchenzhu wenxuan XAJ Xi’an ji XQHS Xian-Qin, Han, Wei, Jin Nanbeichao shi ZZJC Xinbian Zhuzi jicheng ...


pdf