In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Abbreviations BSJJ Han-Wei Liuchao baisan mingjia ji DMB Dictionary of Ming Biography ECCP Eminent Chinese of the Ch’ing Period GDSC Guangdong lidai shichao GDTZ Guangdong tongzhi GDWX Guangdong wenxian GDWZ Guangdong wenzheng GDXY Guangdong xinyu GZSS Guangzhou sixiansheng shi HY Daozang zimu yinde (HarvardYenching catalogue) MS Mingshi NYHS Nanyuan houwu xiansheng shi NYQS Nanyuan qianwu xiansheng shi QSGW Quan Shanggu Sandai Qin-Han Sanguo Liuchaowen QSS Quan Songshi QTS Quan Tangshi SBCK Sibu congkan SKQS Siku quanshu WX Zengbu liuchenzhu wenxuan XAJ Xi’an ji XQHS Xian-Qin, Han, Wei, Jin Nanbeichao shi ZZJC Xinbian Zhuzi jicheng ...

pdf

Additional Information

ISBN
9789629969172
Related ISBN
9789629964672
MARC Record
OCLC
867741975
Pages
200
Launched on MUSE
2013-12-09
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.