restricted access Other Gardens in Suzhou and Region
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

OTHER GARDENS IN SUZHOU AND REGION The following Suzhou gardens are not included in the expanded descriptions but visits may be made or arranged: Five Peaks Garden, Wufeng Yuan Kettle Garden, Hu Yuan Listening to Maples Garden, Tingfeng Yuan Northern Half Garden, Bei Ban Yuan Remnant Grain Garden, Canli Yuan Satisfying Garden, Ke Yuan Suzhou Museum, Suzhou Bowuguan The following gardens, parks, lakes, and residences would reward travel near Suzhou: YANGZHOU Ge Yuan He Yuan Xiaopan Gu Shou Xihu NANJING Zhan Yuan Xu Yuan Xuanwu Hu HANGZHOU Guozhuang Xiling Yinshe Xihu 148 other gardens in suzhou and region NINGBO Tianyi Ge CHANGZHOU Jin Yuan JIADING Qiuxia Yuan QINGPU Qushui Yuan NANXUN Xiao Lianzhuang Zhang Shiling Jiuzhai Baijian Lou Jiaye Tang Cangshu Lou CHANGSHU Yan Yuan HAIYAN Qi Yuan SONGJIANG Zui Baichi MUDU Xian Yuan Gusong Yuan TIANPING MOUNTAIN Tianping Shanzhuang TAIZHOU Qian Yuan RUGAO Shuihui Yuan Figure 107. Garden of the Suzhou Museum, Suzhou Bowuguan. Figure 108. Shou Xi Hu, Slender West Lake, Yangzhou. 150 other gardens in suzhou and region Figure 109. The winter garden in Ge Yuan, Yangzhou, has pavement with a cracked ice pattern. ...


pdf

Subject Headings

  • Historic gardens -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng).
  • Gardens, Chinese -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng).
  • Landscape architecture -- China -- Suzhou (Jiangsu Sheng).
  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access