In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

334 Glossary of Vietnamese Terms Glossary of Vietnamese Terms¤p âu bà B¡c CÕn B¡c Giang B¡c Ninh bän b*n anh em xa, mua l*ng giê`ng gâ`n ban bâ` u cØ ban ch¤p hành –äng bm ban chÔ –Õo cäi c*ch hành ch*nh ban dân v§n trung ßW ng ban giám khäo ban ki¨m so*t ban kinh tª thành üy ban kinh tª trung ßW ng –äng Bän Nhom ban nông nghiÆp ban quän tr¸ ban th߶ng trñc ban th߶ng vû thành üy b¢ng di tích l¸ch sØ vån hóa –߲c xªp hÕng Bäo _Õi b¡t –߲c · nhà Bªn Lß́c Bªn Thüy Bªn Tre Reproduced from Beyond Hanoi: Local Government in Vietnam, edited by Benedict J Tria Kerkvliet and David G Marr (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004). This version was obtained electronically direct from the publisher on condition that copyright is not infringed. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the Institute of Southeast Asian Studies. Individual articles are available at Glossary of Vietnamese Terms 335 bí thß bí thß chi bm bí thß huyÆn üy bí thß thành üy Bình Ch*nh Bình DßW ng Bình _¸nh b± nhiÆm Bm Lâm nghiÆp Bm Nmi vû Bm Nông nghiÆp và Ph*t tri¨n Nông thôn bˆ qua Bùi Tuyªt Mai bung ra cái ông xã cäi lßW ng hßW ng chính cäi lßW ng hßW ng tûc c*n bm c*n bm chính quyê` n cÒ s· c*n bm chü ch¯t c*n bm –¸a chính c*n bm kª to*n c*n bm vån ho* Câ` n ThW Cao _ài câ`u ch§m ch*nh hßW ng hmi châu châu thành chi bm chi nh*nh ph߶ng Chiê`ng _ông Chiê`ng Hòa Chiê`ng Tây chÔnh hu¤n chÔnh hu¤n c*n bm chính quyê`n –¸a phßW ng 336 Glossary of Vietnamese Terms chính phü chính phü –äng chính s*ch ßu –ãi cho dân, do dân, vì dân chˆi trmi chü nghîa thành phâ` n chü nhiÆm chü quan và tinh vi chü t¸ch üy ban nhân dân huyÆn chü t¸ch üy ban nhân dân xã chúa chß·ng bÕ có lÏ có tình cWc¤u công an nhân dân công chß́c công –iê`n công –iê`n công th± Cmng Hòa công tr*i c¯t c*n Cü Chi CØa Nam cûc lßu træ vån phòng trung ßW ng _äng Cmng Sän ViÆt Nam cûm dân cß cñu h∏c d*m nói, d*m làm dân biªt, dân bàn, dân làm, dân ki¨m tra dân các làng dân miê`n dßW i dân miê`n trên dân nmi danh v∏ng dπ bäo dî hòa vi quÏ d¸ch mûc DßW ng Th¸ RßW ng _à Glossary of Vietnamese Terms 337 _à LÕt _à Nng –Õi hmi –äng bm –Õi tß xã _äng Lao –mng –äng üy –anh –* –¤t hoang –¤t lâm nghiÆp –¤t r‡ng –â`u sˆ –ê`n _ê`n Th߲ng –¸a bm –¸a phßW ng –i¨m nóng _iÆn Biên Phü –iê`n bm –ình –inh bm –ô s*t viÆn _£ Hoàng Häi _£ Vån Hoàng –¯c h∏c –±i m• i –mi cñc nhanh –mi sän xu¤t –mi trß·ng –mng –ô`ng bòng –ô`ng _ô`ng Cao _ô`ng Nai _ô`ng Th*p _ô`ng Vang _ô`ng Xuyªn _ß́c Hòa Gia _¸nh 338 Glossary of Vietnamese Terms gia –ình liÆt...

pdf

Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.