restricted access Letter Correspondences

From: Black Athena

Rutgers University Press colophon
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

LETTER CORRESPONDENCES 731 LETTER CORRESPONDENCES Å- =-a- 3bdw ]Abudo" Er Å- =-ih- 3bw jIhb Er Å- =-e- 3byn ebie _ n C+ Å- =-1- 3h≥w leh C+ -Å- =-a- H˘r mÅh°.t jArmaci" Er -Å- =--e- kÅ.w -ce- Er -Å- =--i- sÅ qd siket Er -Å- =--e- PÅ di -n Pete Er -Å- =-o- Hr pÅ hrd JArpokrath" Er -Å- =-u- h≥Åk Juk Er -Å- =--r- ‘sÅ avira C+? -Å =-ai bÅ bai Er -Å =-ø h≥qÅ Juk Er -Å =-o kÅ ko Er ˆ- =a- ˆmn jAmoun Er ˆ- =e- ˆpip Epifi Er ˆ- =i- ˆr.t i\ri Er ˆ- =o- ˆn-h≥r.t jOnouri" Er ˆ- + =oi- ˆpt oijf(e)iv C+ ˆ- =ou- ˆr.t oujrai'o" Er ˆ- =-w- ˆqr.t -wkri" Er 732 BLACK ATHENA ˆ- =ø- ˆsmÅ.t smat Er -ˆ- =--e- PÅ dˆ - Pete Er ˆ =-eh- PÅ dˆ St Petehsi" Er -ˆ- =--ou- qˆs Kou'sai Er ˆw =au- ˆwn auan- C+ J- =a- Jnnq.t ∆Anouki" Er J- =e- JnpsÅy epve C+ J- =ei- Jnnt eine C+ J- =o- Jnn on C+ Jns oj" Plut. 10? - J- =-o- ts Jrq qosolk Er - J- =-a- R J- JRa- Er - J =-a (m)r-ms J lemeioa Er - J =-h R J- JRh- Er - J =-i R J- JRi- Er w - =ø- ws ˆr h≥p Earapi" Er w - =eio- wpwt eiope C+ w - =o- Wnn nfr jOnnwfri" Er w - =ou- Wsr mÅ.t-Rj- jOusimarh" Er w- =w- Wsr.t jWstri" Er -w- =eu Dhwty Qevuq- Er -w- =-h- KÅ mwt.f Kamhfi" Er -w- =-au- nw.t Naukrath" Er -w- =-oe- wr.t -oer Er -w- =-oh- wr -ohr Er -w- =-uh- Swnw Suhnh Er -w- =-ou- Mw.t Mouq Er -w- =-ouh tÅ wr.t Qouhri" Er -w- =-eu Dhwty Qevuq- Pl. -w- =wou h°Å.w cwou Er -w =--ø Åbw jIhb Er -w =-eio wpwt eiope C+ -w =-h -nw -nh Er -w =--o- Åbdw ]Abudo" Er LETTER CORRESPONDENCES 733 -w =-w S+w Sw" Er wÅ- =-ou- Pr wÅd.t Boutw Er -wÅ- =-oi>- H° Jm wÅst Camoi>" Gd wÅw =-oujaie-wÅw oujaie Er -wÅw- =-jo- Wp wÅw.t jOfwi>" Er whÅ- =oa- wh≥Å.t- oasi" Er wÅh-i- =a- wÅh≥ -ib R-J jAprih" Er whÅ- =jaua- wh≥Å.t jauasi" Er b- =ø- bn n C+and V b- =eu bnyt euni C+ not V b- =ouw b(i)nt ouwini C+ -b- =b- bÅ Bai Er -b- =f- bnw foivix Er -b- =m- bÅlot melwthv C+ Gk>Cpt. -b- =-b- Åbdw [Abudo" Er -b- =-p- wÅh≥ -ˆb R J jAprih" Er -b- =-f- wÅh≥ -ˆb R J Ouafrh" Er -b- =-m- -sbnbdd- Smendh" Er -b- =-mm- Åh° b-ˆ,tn cemmi" Er -b- =-mp- tbn tuvmpanon Er -b- =-w/ø- Sbk Souco" Sok- Sek- Er -b =-b gbb khb Er -bs =-y pr nbs pnouy Er -b =-m nb nim C+ -b =-iou sbÅ siou Er IV.82 -b =-w/ø H˘rw ˆb Erieu" Er p- =p- PÅ dˆ - Pete Er p- =b- Pr wÅyt Boutw Er p- =f- Pth Fqa Er? -p- =-p- R-p Jt Orpai" Er -p- =-b- ˆnpw jAnoubi" Er -p- =-f- tÅ rprpy.t Trifi" Er -p =-p h≥p jApi" Er -p =-f JÅpp jApwfo" Er -p =-ø nfr h≥tp Nefwth" Er 734 BLACK ATHENA pÅ =y- pÅ s=ň Yai>" Er pÅ =pc- pÅ h°nsw pacwn Er pÅ =pe- pÅ dˆ St Petehsi" Er pÅ =pi- pÅ rmt pivrwmi" L&S -pÅ-- =-po- H˘r pÅ hrd JArpokrathÆ Er pÅ-h ≥=fi- pÅ h≥by Fibi L &S -pÅ- =-p- -s pÅ mdw JEspmhti" Er pr =p- Pr nbs Pnouy Er pr =pa- Pr ˆtm Patoumo" Er pr =b- Pr wÅdyt Boutw Er pr =far- Pr H˘r mrty Favrbaiqo" C+ -f- =-f- Mn nfr Mevmfi" Er -f =-b- rnpt nfrt Renpanabre Sp -f =-'p- gf Kh'po" Er m- =m- Mn nfr Mevmfi" Er m- =b- mnt be _ ne C+ m- =n- mtw nte C+ m- =ø- (m)r sn leswni" Er -m- =-m- ˆmn jAmoun Er -m- =-n- pÅ sh°mty yent Er -m- =-b- hnm.w Cnoubi" Er -m- =-p- rms rwy Er -m- =-m- hnm.w Cnoum Er -m =-ø s=m ve C+ n- =ø- Ns pÅ mdw JEspmhti" Er n- =n- Nt Nhi>q Er n- =l- ntr livtron MA 63.4 n- =m- nsq moks Er.C n- =-l- nq Jwt elkw C+ n- =l- nh≥m lhe _ m C+ n- = r- nmh≥w rmhe C+ -n- =-l- hnby e[belo" MA 108 -n- =-m...


pdf