In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Notes Chapter 1 1. Stanisław Grabski, Pamiętniki (Warsaw: Czytelnik, 1989), 2:109; Wincenty Witos, Moje wspomnienia (Paris: Instytut Literacki, 1964), 2:239–41. 2. L’Osservatore romano, July 26, 1960. 3. Charles Loiseau, “The Vatican and the New States of Central Europe,” Living Age, November 8, 1919, 323–24. 4. Maisie Ward, Gilbert Keith Chesterton (New York: Sheed and Ward, 1943), 428. 5. Tadeusz Marynowski to Sylwin Strakacz, April 26, 1919, Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego (APIP), ed. Halina Janowska (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974), 2:116. 6. New York Times, August 28, 1932. 7. Georges Castellan, Dieu garde la Pologne! Histoire du catholicisme polonais, 1795–1980 (Paris: Robert Laffont, 1981), 121. 8. For some of the complications of the meaning of Catholicism in Polish history , see Brian Porter, “The Catholic Nation: Religion, Identity, and the Narratives of Polish History,” Slavic and East European Journal 45, no. 2 (2001): 289–99. 9. Wincenty Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem, 1815–1965 (Rome: Hosianum, 1966), 475–76. 10. Cited in Szymon Rudnicki, “Nacjonalizm i religia,” Przegląd historyczny 78, no. 1 (1987): 94. Brian Porter, When Nationalism Began to Hate: Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland (New York: Oxford University Press, 2000), sheds light on the ambiguous relationship of Catholicism with the early National Democracy. 11. Cited in Janina Barycka, Stosunek kleru do Państwa i oświaty (Warsaw: Nasza Księgarnia, 1934), 19–20. Pope John Paul II beatified Archbishop Bilczewski in 2001, and his canonization followed in 2005. 12. Stewart A. Stehlin, Weimar and the Vatican, 1919–1933: German-Vatican Diplomatic Relations in the Interwar Years (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983), 3–21. 13. Max Liebmann, ed., “Les conclaves de Benoît XV et de Pie XI, notes du cardinal Piffl,” La revue nouvelle 38, nos. 7–8 (1963): 45. 14. Maxime Mourin, Le Vatican et l’URSS (Paris: Payot, 1965), 29. 15. Secretariat of State to Bishop Adam Sapieha, April 9, 1915, Archive of Mons. Achille Ratti, Archivio Segreto Vaticano, Vatican City (ASV); Tomasz Schramm, “Watykan wobec odbudowy państwa polskiego,” in Szkice z dziejów papiestwa, ed. Irena Koberdowa and Janusz Tazbir (Warsaw: Książka i Wiedza, 1989), 239; Francesco Vistalli, Benedetto XV (Rome: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1928), 174; Stanisław Dzierzbicki, Pamiętniki z lat wojny, 1915–1918 (Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983), 96. 16. Castellan, Dieu garde, 102. 17. Wacław Jędrzejewicz, ed., Kronika życia Józefa Piłsudskiego (London: Polska Fundacja Kulturalna, 1989), 3:13–14; Aleksandra Piłsudska, Wspomnienia (Warsaw : Novum, 1989), 186. 18. Bronisław Bozowski, “Ks. Kardynał Aleksander Kakowski,” Więż 5 (May 1973): 107; Walerian Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach (London: Polska Fundacja Kulturalna, 1983), 168–69. 19. Bożena Krzywobłocka, Chadecja, 1918–1938 (Warsaw: Książka i Wiedza, 1974), 46. 20. Robert Speaight, The Life of Hilaire Belloc (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1957), 359. 21. J. C. H. Aveling, The Jesuits (London: Blond and Briggs, 1981), 344; Thomas E. Hachey, ed., Anglo-Vatican Relations, 1914–1939: Confidential Annual Reports of the British Ministers to the Holy See (Boston: G. K. Hall, 1972), 16; Roberto Morozzo della Rocca, Le nazioni non muoiono: Russia rivoluzionaria, Polonia indipendente, e Santa Sede (Bologna: Il Mulino, 1992), 136. 22. Hachey, Anglo-Vatican Relations, 4; Fernand Hayward, Un pape méconnu, Benoît XV (Tournai: Casterman, 1955), 87–88. 23. Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa (Warsaw: Perzyński, Niklewicz, 1925), 136–37; Schramm, “Watykan,” 244–45. 24. Jan Skarbek, “W dobie rozbiorów i braku państwowości (1772–1918),” in Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, by Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, and Jan Skarbek (Kraków: Znak, 1986), 284; Edward J. Pałyga, Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne: Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieżaPolaka (Warsaw: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988), 22; Schramm, “Watykan,” 246. 25. Roman M. Zawadzki, “Biskup Adam Stefan Sapieha podczas pierwszej wojny światowej,” in Kardynał Adam Stefan Sapieha, ed. Stanisław Stępień (Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1995), 150. 26. Benedict XV to Polish episcopate, July 16, 1921, Archiwum Prymasów Polski (APP), Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Gniezno. 27. Hayward, Pape méconnu, 104; Józef Wołczański, “Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji (Małopolski) w latach 1900–1939,” in Stępień, Kardynał, 123–24. Fr...

pdf

Additional Information

ISBN
9780821443620
Related ISBN
9780821418567
MARC Record
OCLC
742512924
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.