In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Deel III De provinciaal architect en de 19e-eeuwse tijdsgeest 187 “Pieter Nicolaas Croquison, de hoogst bekwame voormalige provinciale bouwmeester van West-Vlaanderen, stierf den 24n Maart in zijne geboortestad Kortrijk, 81 jaren oud. Hij was een kunstenaar, een taaie werker en een echt goed man. West-Vlaanderen is aan zijn talent vele welgeslaagde werken van fraaie bouwkunst verschuldigd. Hij was leeraar aan ’s rijks teekenschool te Kortrijk, lid van een groot aantal vereenigingen en medestichter van de maatschappij De taal is gansch het volk, te Gent, ridder van de Leopoldsorde enz. Nauwe vriendschapsbanden hechtten hem aan H. Conscience”.1 Met deze woorden roemde de redactie van De Vlaemsche School de recent overleden Croquison. De provinciaal architect werd herinnerd als een ‘kunstenaar’, een groot literatuurliefhebber, een vooraanstaande figuur in het maatschappelijke en cultureel leven, kortom als iemand die zich zowel op maatschappelijk en cultureel vlak als binnen het architectenberoep een plaats had weten te verwerven. Dat hij ook een rijke carrière in overheidsdienst had doorlopen, kwam in de necrologie nauwelijks tot uiting. De korte passage illustreert treffend dat de provinciaal architect niet louter de tot hiertoe beschreven ambtenaar was, maar dat hij ook actief deelnam aan het maatschappelijk en cultureel leven van zijn tijd, wat hem toeliet zich sterker te profileren . Aan de hand van de kernbegrippen geschiedenis, geloof en identiteit — die elk aan een voor het 19e-eeuwse België karakteriserend aspect gekoppeld worden — kan de maatschappelijke verankering van de provinciaal architect worden verkend. Geschiedenis verwijst naar de historische belangstelling als onderdeel van een bredere cultuurpolitiek en de restauratie van monumenten. Geloof wordt verbonden met het katholiek reveil en de daarmee gepaard gaande bloei van de kerkenbouw in België. Identiteit tenslotte staat voor het groeiende zelfbeeld van de architecten, die zich in toenemende mate als een beroepsgroep met eigen rechten en plichten profileerden. ...

pdf

Additional Information

ISBN
9789461662064
Related ISBN
9789462700819
MARC Record
OCLC
971340367
Pages
350
Launched on MUSE
2017-02-07
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.