In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

A Antonovka 91 Armenia 48 Azerbaijan 48, 50, 141 B Baku 50 Baranovichi 10–11, 25, 38–44, 52, 74, 91, 96–98, 104–105, 109, 119–120, 135, 140, 160, 166, 188, 212, 213, 229, 237, 280, 281, 293, 296 Bayevo 170 Berdichev 140, 163, 181–182, 213, 314 Bereza 4 Berezniki 177 Bershad 106 Beshenkovichi 168 Bessarabia 12, 213, 296 Bobrovichi 91 Bobruisk 4, 9–10, 24–27, 43, 48–49, 52–53, 56–57, 68–70, 73, 75, 83, 89, 93, 98, 102–106, 109, 113–117, 120, 122, 134, 139, 140, 142, 150–151, 154, 156, 158, 161, 164, 167–168, 176, 180–181, 187, 212–213, 218–219, 222, 234–236, 238, 261, 266, 276–277, 279, 288, 296, 310, 314–315 Borisov 27, 51, 53, 57–58, 64–65, 77, 116, 147, 158, 159–160, 162, 171, 202, 213–214, 236, 269, 313 Braslav 109, 116, 120, 171, 236, 282 Brest 5, 10–12, 18–20, 24, 37, 38, 40, 48, 56, 58, 60, 72, 82, 101, 106, 109, 119–120, 139–140, 166, 177, 213, 229, 231, 254, 261, 296, 305, 313 Bronnaya Gora 166 Bykhov 52, 130, 236 C Canada 211, 293 Chashniki 164 Chausy 7, 130 Chechersk 56, 110, 114, 236 Chereya 159 Chernevka 54 Chernigov 80, 261 Chernovitsy 106 Cherven’ 74, 89, 100, 119–120, 131, 143, 150, 168, 173–174, 236 Chmelnitsk 106 Czechoslovakia 176 Index i5.5 Smilovitsky 00 book.indb 323 2014.07.01. 15:10 324 Index D Dedilovichi 54 Dnepropetrovsk 261 Domanovichi 91 Drissa 41, 110, 114, 130 Dubrovno 142 Dunilovichi 171 Dyatlovo 52, 166, 168 Dzerzhinsk (Koydanovo) 100, 103, 169, 174, 202, 213 E Egypt 88, 99, 219, 302 England 181 Estonia 48, 50 F France xv, 156, 165, 176 Frunze 127, 131, 139, 282, 285, 287, 292 G Georgia 47, 48, 49, 50 Germany xv, xvii, 17, 27–28, 33, 48, 51, 156, 158, 169, 176, 191, 210, 212–213, 221, 234, 240, 248, 293, 297, 314 Glubokoye 168, 220 Glusk 26, 27, 89, 113, 160, 229, 238, 291 Gomel xi, xiii, 6–10, 17–18, 20, 24, 38, 43, 48, 52–53, 56–57, 60–62, 64, 72–73, 77, 80, 91–92, 94–96, 98, 102–103, 105, 110, 112–117, 127, 129, 131–132, 134–135, 140, 142–143, 149–151, 153, 156, 158, 160–161, 166, 176–177, 187, 213–214, 218, 222–223, 229, 231, 235–236, 246–247, 249, 254, 267, 271–274, 296, 305, 316 Gorky 187–189, 205, 232, 238 Gorodok 11, 91, 151 Grodno 2, 4–5, 8, 10–11, 18–20, 37, 39–40, 48, 52, 90, 98, 119, 125– 126, 152–153, 164, 166, 175–177, 188, 212, 229, 231, 261, 266 H Holland 176 Hungary 176 I Ilya 100, 170, 172,–174, 176, 186, 241, 320 Ishkold 166 Ivie 3 Izabelin 4 K Kalinkovichi 16, 24–25, 27, 29, 43–44, 48, 52–53, 57–58, 62–63, 73, 75, 81, 83, 89–95, 98, 100, 102–103, 106, 112–113, 118, 121–122, 130, 134, 141, 144, 147, 149, 150, 152–153, 155, 156, 160–161, 166, 180, 218–219, 229, 236, 246, 247, 261, 266, 276 Kamen 141 Kamenets 106 Kamenets-Podolski 106 Kazahkstan 139 Kazan 182 Kharkov 122, 162, 189, 193, 261 Khoiniki 62, 90, 101, 229 Kiev 11, 82, 90, 105, 122, 140, 162, 168, 189, 193, 213, 217, 219, 231, 261, 284–285, 295, 310–312, 314 Kirghizia 48, 139 Kishinev 213, 312 Kislovichi 8 Kislovodsk 177, 247 Kletsk 8, 11 Kobrin 51, 126, 164 Kokhanovo 172 i5.5 Smilovitsky 00 book.indb 324 2014.07.01. 15:10 325 Index Koldychevo 166 Kopys 4 Koshitsa 54 Kossovo 166 Kovno (Kaunas) 5, 11, 219, 295 Kozhan-Gorodok 91 Krupki 166 Krynki 11 Kursk 74, 154 L Latvia 2, 11, 48, 50, 213 Lebedevo 139 Lelchitsy 223 Lenin 7–8, 38, 68, 97, 110, 126, 166, 169, 175, 185, 255, 281–282 Leningrad 38, 122, 140–141, 148, 154, 158, 162, 177, 181, 190, 230, 235, 300, 314 Lepel 56–57, 76–77, 109, 114, 141, 142, 160, 229, 236 Lida 5, 62, 212, 237, 266–267 Lithuania 1–3, 10–11, 48, 50, 162, 213, 295, 296 Loev 102, 164 Luban’ 56 Lubavichi 9, 160 Lukoml’ 159 Luninets 51, 91, 139 Lvov 105–106, 162, 169, 189, 312 Lyady 4, 126, 177, 182 Lyahovichi 11 M Maaleh ha-Hamisha 224 Maly Trostinets 166 Mar’ina Gorka...

pdf

Additional Information

ISBN
9789633860267
Related ISBN
9789633860250
MARC Record
OCLC
886540339
Pages
346
Launched on MUSE
2014-08-27
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.