In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Ajiro Hirōji: 254 Ajiro Minbu: 254 Akechi Matsuhide: 450 Akinobō: 495 Ariwara Motokawa: 1 Ariwara Narihira: 21, 164, 288 Asukai Masaaki: 223 Baijin: 586 Bo Juyi: 395 Bokuin (Tani Bokuin): 90, 137, 447 Bokusetsu: 693 Bōsen: 237 Butchō: 122, 216, 368 Chang Tu: 39 Cheng Mingdao: 197 Chine: 303 Chinseki (Hamada Chinseki): 481, 502 Chiri (Naemura Chiri): 129 Chōkō: 318 Chōshōshi: 465 Ci-tong: 420 Daiten: 166 Dōen: 342 Dohō (Hattori Dohō): 162 Du Fu: 64, 140, 359, 386, 538 Du Mu: 123 Ekaku: 397 Emoto Tōko: 494, 502 En no Gyōja: 370 Enomoto Tōjun: 644 Ensui: 684 Etsujin (Ochi Etsujin): 228, 345 Fu Wen: 36 Fuboku: 605 Fujiwara Masatsune: 132, Fujiwara Sanesada: 294 Fujiwara Teika: 443 Fujiwara Toshiyuki: 414 Fujiwara Yoshitsune: 25, 136 Fūryū: 394 Ganjin: 284 Genzui: 154 Gomizuno-o, Emperor: 294 Go-Toba, Emperor: 159, 606 Gyōgi: 280, 378 Hakusetsu: 587 Hamada Chinseki: 481, 502 I n d e x o f N a m e s Numbers refer to poem numbers. 329 Han Shan: 620 Hasegawa Keishi: 715, 722 Hokushi: 428 Hosokawa Shunan: 410 Ichijō, Empress: 479 Jakuren: 562 Jia Dao: 564 Jōkō Ajiyari: 528 Josui: 444 Jutei: 691, 699 Kaemon: 384 Kamo no Chōmei: 597 Kanō Motonobu: 111 Kansei: 418 Katano Bōsui: 702 Ki no Tsurayuki: 246, 273 Kigai: 582 Kikaku (Takarai Kikaku): 62, 166, 604, 619, 627, 644 Kiryū: 716 Kisaburō: 308 Kiso Yoshinaka: 432, 498, 531 Ko Shi: 66 Kōboku: 474 Koeki: 139 Kōgetsu (Suganuma Gon-emon): 588, 589 Kogo no Tsubone: 544 Kōsetsu: 585 Kosugi Isshō: 416 Kūkai: 280, 364 Kukū: 562 Kūya: 465, 522 Kumenosuke: 420, 423 Kyohaku: 382 Kyokusui (Suganuma Kyokusui): 485, 508, 588, 623, 690 Kyorai (Mukai Kyorai): 303, 349, 465 Kyoriku (Morikawa Kyoriku): 112, 617, 631, 632 Li Bo: 172, 268 Lin Hejing: 155 Liu Yuanshu: 75 Matsuo Hanzaemon: 698 Minamoto Sanetomo: 524 Minamoto Yorimasa: 29 Minamoto Yoshitomo: 135 Minamoto Yoshitsune: 381, 386, 432 Mitsui Shūfū: 155, 156 Mizuta Masahide: 506 Moritake (Arakida Moritake): 112, 135 Murasaki Shikibu: 484 Mutsubaya Fūbaku: 124 Nagayama Shigeyuki: 402 Nakagawa Jokushi: 77 Naitō Rosen: 82 Negoro Shihaku: 723 Nichiren: 339 Ninkō: 157 Ono no Komachi: 504, 528, 635, 694 Otokuni (Kawai Otokuni): 530, 532, 616 Rakugo: 305 Ranran (Matsukura Ranran): 597, 617, 642 Ransetsu (Hattori Ransetsu): 210, 604 Rika: 52, 209, 343 Riyū (Kōno Riyū): 580 Roboku: 127 Rosō: 259 Ryōbon (Tomoda Kakuzaemon): 462 Ryū Shosha: 255 Sagara Tōkyū: 377 Saigyō: 18, 82, 95, 124, 125, 3 3 0 B a s h ō’ s H a i k u 133, 171, 207, 238, 251, 276, 313, 332, 343, 375, 405, 441, 448, 452, 453, 485, 548, 721 Saitō Sanemori: 419 Sanpū (Sugiyama Sanpū): 205 Sanshi: 572 Sanuki, Lady: 65 Sei Shōnagon: 34, 218, 429 Seishin (Shibuya Kurōbei): 395 Sengin (Tōdō Yoshitada): 263, 628 Senka: 110 Sensen: 584 Sesshi (Hirooka Sesshi): 683 Setsudō: 254 Shadō (Takamiya Shadō): 613, 615, 617 Shiba Sono: 721 Shichirobei: 172 Shihaku (Negoro Shihaku): 723 Shiki (Masaoka Shiki): 159 Shikō: 597, 601 Shioe Shayō: 717 Shisan: 673 Shūa: 367 Sodō (Yamaguchi Sodō): 335, 597 Sōgi: 65, 112, 446 Sōha: 178 Sōkan (Yamazaki Sōkan): 112 Sono (Shiba Sono): 721 Sonome: 253 Sora (Kawai Sora): 192, 412, 425 Su Shi: 395, 629 Suzuki Seifū: 389, 391 Taa Shōnin: 434 Tachibana no Suemichi: 382 Taira Kiyomori: 544 Taiso: 264 Taisui: 94, 617, 637 Takakura, Emperor: 544 Takano Ichiei: 393 Tandō: 179 Tangan: 263 Tao Qian: 666 Tenyū: 400 Terashima Bokugen: 223 Toba: 374 Tojū: 709 Tōkei: 615 Tokiwa: 135 Tōko (Emoto Tōko): 494, 502 Tokoku (Tsuboi Tokoku): 167, 229, 231, 265 Tokugawa Ieyasu: 364 Tōrin (Matsuo Tōrin): 670 Tōsetsu: 410 Tōyō: 141, 168 Tōzan: 351 Unchiku: 501 Usō: 320 Wang Xinmin: 42 Xi Shi: 404 Yaba (Shida Yaba): 648 Yadō: 697 Yamada: 682 Yamabe Akahito: 35 Yamazaki Sōkan: 112 Yamei: 685, 686 Yasui: 321, 681 Yoshida Kenkō: 562, 564 Zekitsu: 627 Zhuangzi (or Chuang Tzu): 45, 49, 54, 60, 68, 130, 154, 486, 694 Zōga: 261 I n d e x o f N a m e s 3 3 1 ...

pdf

Additional Information

ISBN
9780791484654
Related ISBN
9780791461655
MARC Record
OCLC
62386517
Pages
346
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.