In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

aa haru haru / ōinaru kana haru / to unmen. 33 ajisai ya / katabiradoki no / usuasagi. 92 ajisai ya / yabu o koniwa no / betsuzashiki. 673 akaaka to / hi wa tsurenaku mo / aki no kaze. 414 akebono wa / mada murasaki ni / hototogisu. 484 akebono ya / shirauo shiroki / koto issun. 140 akeyuku ya / nijūshichi ya mo / mika no tsuki. 185 aki chikaki / kokoro no yoru ya / yojōhan. 693 aki fukaki / tonari wa nani wo / suru hito zo. 723 akikaze ni / orete kanashiki / kuwa no tsue. 642 akikaze no / fukedomo aoshi / kuri no iga. 559 akikaze no / yarido no kuchi ya / togarigoe. 7 akikaze ya / kiri ni ugokite / tsuta no shimo. 578 akikaze ya / yabu mo hatake mo / fuwa no seki. 136 aki mo haya / baratsuku ame ni / tsuki no nari. 716 aki ni soute / yukabaya sue wa / komatsugawa. 615 aki no iro / nukamiso tsubo mo / nakarikeri. 562 aki no kaze / ise no hakahara / nao sugoshi. 452 aki no yo o / uchikuzushitaru / hanashi kana. 717 aki o hete / chō mo nameru ya / kiku no tsuyu. 319 aki suzushi / tegoto ni muke ya / uri nasubi. 415 aki totose / kaette edo o / sasu kokyō. 118 akokuso no / kokoro mo shirazu / ume no hana. 246 ama no kao / mazu miraruru ya / keshi no hana. 291 ama no ya wa / koebi ni majiru / itodo kana. 510 ame no hi ya / seken no aki o / sakaichō. 28 I n d e x t o B a s h ō’ s H o k k u i n J a p a n e s e Numbers refer to poem numbers. 311 ame oriori / omou koto naki / sanae kana. 94 ano naka ni / makie kakitashi / yado no tsuki. 326 aokute mo / arubeki mono o / tōgarashi. 613 aoyagi no / doro ni shidataru / shiohi kana. 668 ara nani tomo na ya / kinō wa sugite / fukutojiru. 26 arare kiku ya / kono mi wa moto no / furugashiwa. 71 arare seba / ajiro no hio o / nite dasan. 466 arashiyama / yabu no shigeri ya / kaze no suji. 545 ara tōto / aoba wakaba no / hi no hikari. 364 araumi ya / sado ni yokotau / amanogawa. 409 arigata ya / yuki o kaorasu / minamidani. 396 asacha nomu / sō shizukanari / kiku no hana. 511 asagao ni / ware wa meshi kū / otoko kana. 62 asagao wa / heta no kaku sae / aware nari. 210 asagao wa / sakamori shiranu / sakari kana. 324 asagao ya / hiru wa jō orosu / mon no kaki. 638 asagao ya / kore mo mata waga / tomo narazu. 639 asamutsu ya / tsukimi no tabi no / akebanare. 429 asatsuyu ni / yogorete suzushi / uri no tsuchi. 689 asa yosa o / taga matsu shima zo / katagokoro. 350 asu no tsuki / ame uranawan / hina-ga-dake. 431 atsuki hi o / umi ni iretari / mogamigawa. 403 atsumiyama ya / fukuura kakete / yūsuzumi. 407 awa hie ni / toboshiku mo arazu / kusa no io. 318 ayamegusa / ashi ni musuban / waraji no o. 384 ayu no ko no / shirauo okuru / wakare kana. 358 bashō-ba o / hashira ni kaken / io no tsuki. 611 bashō nowaki shite / tarai ni ame o / kiku yo kana. 58 bashō uete / mazu nikumu ogi no / futaba kana. 52 bii to naku / shirigoe kanashi / yoru no shika. 711 botan shibe fukaku / wakeizuru hachi no / nagori kana. 168 bushōsa ya / kakiokosareshi / haru no ame. 535 byōbu ni wa / yama o egaite / fuyugomori. 460 byōgan no / yosamu ni ochite / tabine kana. 509 chichi haha no / shikirini koishi / kiji no koe. 280 chidori tachi / fukeyuku shoya no / hiei oroshi. 519 chimaki yū / katate ni hasamu / hitaigami. 555 chi ni taore / ne ni yori hana no / wakare kana. 179 chiru hana ya / tori mo odoroku / koto no chiri. 78 chō mo kite / su o suu kiku no / namasu kana. 512 chō no ha no / ikutabi koyuru / hei no yane. 478 3 1 2 B a s h ō’ s H a i k u chō no tobu / bakari nonaka no / hikage kana. 163 chōshō no / haka mo meguru ka / hachitataki. 465 chō tori no / uwatsuki tatsu ya / hana no kumo. 86 chō yo chō yo / morokoshi no / haikai towan. 45 dote no matsu / hana ya kobukaki / tonozukuri. 474 e no mi chiru / muku no haoto ya / asa arashi. 97 ebisukō / suuri ni hakama / kisenikeri. 655 edaburi no / higoto ni kawaru / fuyō kana. 455 fūgetsu no / zai mo hanare yo / fukamigusa. 630 fuji no kaze ya / ogi ni nosete / edo miyage. 20 fuji no mi wa / haikai ni sen / hana no ato. 446 fukitobasu / ishi wa asama no / nowaki kana. 334 fumizuki...

pdf

Additional Information

ISBN
9780791484654
Related ISBN
9780791461655
MARC Record
OCLC
62386517
Pages
346
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.