We cannot verify your location
Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 4 5 6 7 8 9 10 NEXT next

Results 61-70 of 158

:
:
Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity

With a Critical Edition of Question Six of Article Fifty-Five of the Summa Quaestionum Ordinariarum

Juan Carlos Flores

The book elucidates Henry of Ghent's philosophical and theological system with special reference to his trinitarian writings. It demonstrates the fundamental role of the Trinity in Henry's philosophy and theology. It also shows how Henry (d. 1293), the most influential theologian of his day at Paris, developed the Augustinian tradition in seminal ways in response to the Aristotelian tradition, especially Thomas Aquinas (d. 1274).

Het beleid van de jeugdmagistraat Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Het beleid van de jeugdmagistraat

Marieke Franssens, Johan Put, Johan Deklerck

In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend. In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen in het beslissingsproces van parketmagistraten en jeugdrechters. Niet alleen bewuste, rationele overwegingen worden daarbij in kaart gebracht. Dit boek biedt een breed overzicht van de vele juridische, psychosociale en menselijke factoren die van invloed zijn op het nemen van belangrijke beslissingen over het leven van een kind of een jongere. De conclusies en aanbevelingen van de auteurs zijn van groot belang voor en toepasbaar in zowel de rechtspraktijk als het jongerenwelzijnswerk.

Het wiel van Ashoka Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Het wiel van Ashoka

Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief

Idesbald Goddeeris (ed.)

België en India hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Toch hebben beide landen elkaars paden regelmatig gekruist. Het Zuid-Aziatische subcontinent trok eeuwenlang handelaars, missionarissen en avonturiers uit onze regio’s aan. Maar India fascineerde ook mensen in België zelf. Indologen en yogaleraars brachten het land in verband met oude culturen en spiritualiteit. Het brede publiek associeerde India lang met maharadja’s en fakirs: relicten van de koloniale propaganda en de oriëntalistische stereotypering. Geleidelijk leren steeds meer Belgen Indiërs ook op andere manieren kennen, want immigratie en globalisering maken de banden intenser dan ooit. Het wiel van Ashoka verschijnt in het kader van 'Europalia India’. Dit toonaangevend internationaal festival loopt van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014 en brengt India naar het hart van Europa.

Hoe zouden wij graag wonen? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Hoe zouden wij graag wonen?

Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig

Els De Vos

Fascinerend overzicht van noden en wensen bij het bouwen, inrichten en bewonen De decennia 1960-70 vormen een scharniermoment in de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen. De toename van de welvaart en de democratisering van het autobezit lagen aan de basis van een suburbanisatiegolf. Tegelijkertijd brachten deze evoluties nieuwe vraagstukken met zich mee. Een douche, auto of televisie kwamen binnen het handbereik van de brede middenklasse, maar hoe ging zij best om met die nieuwe technologieën en waar gaf men deze technologieën een plaats in het huis? Koos je voor traditioneel of modern? In Hoe zouden we graag wonen? belicht Els De Vos de rol van socioculturele middenveldorganisaties die hun leden begeleidden bij het bouwen, inrichten en bewonen van hun huis. Enerzijds fungeerden ze als doorgeefluik tussen architecten, de overheid en bewoners, maar tevens drukten ze als zelfstandige partijen hun ideologische stempel op het wonen. Met de ontzuiling van de samenleving, de commercialisering van het wonen en de groeiende mondigheid van de burger kwam hun opvoedkundige taak echter algauw in het gedrang. Op basis van rijk iconografisch, archivalisch en empirisch materiaal reconstrueert de auteur de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen als een dynamisch proces tussen diverse actoren.

How Do We Help? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

How Do We Help?

The Free Market of Development Aid

Patrick Develtere

The balance sheet of 50 years of development aid Over the past 50 years the West has invested over 3000 billion euro in development aid and already tackled many problems. Now more and more countries and organisations present themselves on the development aid scene, including China, India, and foundations such as the Bill and Melinda Gates Foundation. Companies, trade unions, co-operatives, schools and towns set up their own projects in remote African regions. But can each and everybody become a development worker? Who decides what is acceptable and what is not? What is the role of the developing countries themselves? Who can tell what is good aid and what is bad aid? Is it a free market allowing everybody to do what he wants? A market without rules, with a lot of competition and little cooperation? This book draws up the balance sheet of 50 years of development aid and provides an overview of all relevant players, of opportunities and obstacles, of successes and failures. It details numerous examples and information on development projects from all over the world. Readers may be tempted to get involved in development aid, but they will also be more cautious than before.

Iconen van onze economie Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Iconen van onze economie

Rolmodellen voor inspirerend ondernemerschap

Martin Hinoul

Hommage aan de iconen van onze welvaart. Na een reeks van boeken over innovatieve regio’s, netwerken, technologie en Nobelprijswinnaars is het de hoogste tijd om ook een passende hommage te brengen aan de spilfiguur van onze maatschappelijke vooruitgang, aan de ultieme “beweger” van onze welvaart: de ondernemer. Deze ondernemer, de “heroic entrepreneur” zoals Joseph Schumpeter hem noemde, verdient niet alleen ons respect maar ook onze onverdeelde aandacht. In zijn nieuwste boek laat Martin Hinoul de lezer kennis maken met entrepreneurs als o.a. Steve Jobs, Lary Page, Robert Swanson, Hermann Hauser, Sir Alec Broers, Lieven Gevaert, Martine Reynaers, Hans Bourlon en Erik De Clercq. Op geheel eigen wijze doet hij verslag van vele persoonlijke ontmoetingen en schetst hij portretten van markante mannen en vrouwen die door hun inzicht en moed, hun kennis van zaken en hun doorzettingsvermogen succesvolle ondernemingen hebben opgebouwd en daarbij een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Bij de selectie van rolmodellen focust Hinoul op drie innovatieve regio’s: Silicon Valley in de Verenigde Staten, de Cambridge Regio in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Iedere regio wordt ingeleid door een deskundige met ervaring ter plaatse: voor Silicon Valley is dat Jos Bouckaert die er meer dan 30 jaar woonde en werkte, voor Cambridge zijn dat Alan Barrell en Charles Cotton die beiden hebben meegewerkt aan het unieke Cambridge Phenomenon, en voor onze Vlaamse regio schreef Koenraad Debackere, algemeen beheerder KU Leuven een inleiding. Hinoul toont aan dat succesvol ondernemerschap niet enkel het resultaat is van krachtige persoonlijkheden, maar ook in grote mate afhankelijk is van de regio waarin hij of zij opereert. Met een voorwoord door Vlaams minister-president Kris Peeters.

Ik, mezelf en wij Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Ik, mezelf en wij

Over de constructie van onze identiteit

Greg Houwer

De mens valt niet samen met zijn lichaam. Hij is een lichaam, maar ook iets dat zich ophoudt áchter dat lichaam. De hamvraag van dit boek luidt: wat is dit iets? Is het de ziel, zoals lang werd aangenomen? Greg Houwer laat op een heldere en vlotte manier zien hoe er zich op deze vraag maar steekhoudende antwoorden aandienen als men rekening houdt met het sociale karakter van het menselijke zelfbewustzijn: de mens staat niet tegenover een gemeenschap, maar wordt maar mens vanuit een gemeenschap. Door te tonen hoe het lichaam daarbij een centrale rol speelt, plaatst dit boek het mensdier opnieuw middenin het dierenrijk, om nadien te reconstrueren hoe de mens zich mentaal van dat dierenrijk heeft kunnen losscheuren. Ik, mezelf en wij schetst de mens als een sociaal wezen, het resultaat van een onbreekbaar verbond tussen natuur en cultuur, maar het toont de mens tegelijkertijd als een gespleten wezen. In Houwers boek wordt duidelijk hoe de spanning en gespletenheid tussen natuur en cultuur, het eigene en het vreemde, het individu en de gemeenschap typisch menselijk is en zich manifesteert in tal van maatschappelijke fenomenen zoals kunst, religie en Facebook.

In gesprek met morgen Cover

Access Restricted This search result is for a Book

In gesprek met morgen

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Raymaekers (ed.)

Welke plaats bekleedt de wetenschap in het dagelijkse leven? Welke nieuwe wegen bewandelt ze? Hoe wordt er over recente bevindingen gecommuniceerd? En wat is de rol van de universiteit hierbij? Het interfacultaire college Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil iedereen die belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek informeren over wat er op dit moment gebeurt in verschillende wetenschappelijke disciplines. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor ICT en e-health? Hoe ontraadselen geologen de oudheid? Wat is de invloed van de economische crisis op de voedselcrisis? Wat zijn ‘sportcommunities'? Hoe luisteren onze hersenen? Of wat is het beleid omtrent taal en vertalen in de 21e eeuw? De zestiende editie van deze succesvolle lessenreeks biedt een verhelderende kijk op zeer gevarieerde thema's, zoals intellectuele eigendom, zestig jaar Bondsrepubliek Duitsland, de mens als evolutionaire knutselaar, multiculturele verschillen in de publieke ruimte, moleculaire psychologie, theologie en muziek of online monitoring van levende organismen.

Intra-Europese migratie en mobiliteit Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Intra-Europese migratie en mobiliteit

Andere tijden, nieuwe wegen?

Christiane Timmerman, Rilke Mahieu, François Levrau, Dirk Vanheule (eds)

Diepgaande studie van de intra-Europese migratie en mobiliteit in Vlaanderen en België. Ondanks de indrukwekkende omvang van intra-Europese migratiestromen kregen deze in België tot op heden slechts zeer geringe wetenschappelijke aandacht in vergelijking met de migratie van niet-Europeanen, oftewel derdelanders. Nochtans is het van vitaal belang dat de intra-Europese migratie een centrale plaats krijgt op de hedendaagse onderzoeksagenda. In de huidige politieke, economische en maatschappelijke context wordt intra-Europese migratie en mobiliteit met argusogen bekeken en moet het vrije verkeer van personen, één van de kernverwezenlijkingen van de Europese integratie, het steeds vaker ontgelden. Dit boek wil een genuanceerde en diepgaande stand van zaken bieden over (het onderzoek naar) de intra-Europese migratie en mobiliteit met een bijzondere focus op de Vlaamse en Belgische situatie, en zet daarmee een wetenschappelijke inhaalbeweging in gang.

Islam & Europe Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Islam & Europe

Challenges and Opportunities

Marie-Claire Foblets (ed.)

Dedicated to increasing our knowledge and awareness of the ever-growing diversity and pluralism of global society, Forum A. & A. Leysen has initiated an annual debate/lecture series, beginning with a focus on Islam in today's world and in Europe in particular. Seven well-known influential authorities - each an active participant in the public debate on the global role of Islam past, present and future - recently presented papers at the first Intercultural Relations Conference sponsored by Forum A.& A. Leysen. These important contributions, on the topic Islam and Europe: Challenges and Opportunities, are reprinted in this volume. Although each contributor speaks from his own distinctive point of view, a common message emerges from all seven texts: only dialogue - on the one hand between the West (countries that manifest themselves as Western Democratic constitutional states) and Islam, and on the other hand within and among societies historically identified with Islam- will overcome entrenched confrontation and negative animosity, engender new possibilities and understandings, and, by encouraging free and critical thinking, pave the way to social equity and the scientific innovation that, potentially, can lead to more prosperity. In the course of the conference all seven talks led to fascinating debates. This book includes the most important questions asked and the speakers' responses. Although the question of how to actually construct the dialogue remains unsettled, this ground-breaking book takes a giant step toward an answer.

previous PREV 4 5 6 7 8 9 10 NEXT next

Results 61-70 of 158

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (158)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access