We are unable to display your institutional affiliation without JavaScript turned on.
Shibboleth

Shibboleth authentication is only available to registered institutions.

Project MUSE

Browse Book and Journal Content on Project MUSE
OR

Leuven University Press


Browse Results For:

Leuven University Press

previous PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT next

Results 31-40 of 85

:
:
Geleerd in de tropen Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Geleerd in de tropen

Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960

Ruben Mantels

Van de dagen van Leopold II tot de dag dat koning Boudewijn Congo onafhankelijk verklaarde, was de Leuvense universiteit actief in de kolonie. Hoogleraren en onderzoekers ondernamen tropische expedities en volgden de veranderende kennis van Congo in Leuven op. Belgische studenten voegden zich bij de ontdekkingsreizen van Stanley, namen deel aan de exploitatie van Katanga of sympathiseerden met de onafhankelijkheidsstrijd. In die strijd speelde Leuven een voortrekkersrol met de Lovanium-universiteit die zij nabij Leopoldstad oprichtte. Op basis van archiefonderzoek en interviews brengt Ruben Mantels een intrigerend portret van Lovanium, de universiteit onder de tropenzon. Mantels beschrijft het dagelijks leven op de campus, verhaalt van tropische carrières en portretteert de eerste generatie Congolese intellectuelen. Geleerd in de tropen is een geschiedenis van een universiteit en een kolonie, van 'blanken' en 'zwarten', van kolonisatie en dekolonisatie. Het vertelt over de faam van koloniale helden en over de pioniers van Lovanium en doet dit in een aantrekkelijke stijl, met een ruime keuze aan origineel beeldmateriaal.

Handheld XRF for Art and Archaeology Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Handheld XRF for Art and Archaeology

Aaron N. Shugar, Jennifer L. Mass

Over the last decade the technique of X-ray fluorescence has evolved, from dependence on laboratory-based standalone units to field use of portable and lightweight handheld devices. These portable instruments have given researchers in art conservation and archaeology the opportunity to study a broad range of materials with greater accessibility and flexibility than ever before. In addition, the low relative cost of handheld XRF has led many museums, academic institutions, and cultural centres to invest in the devices for routine materials analysis purposes. Although these instruments often greatly simplify data collection, proper selection of analysis conditions and interpretation of the data still require an understanding of the principles of x-ray spectroscopy. These instruments are often marketed and used as ‘point and shoot' solutions; however, their inexpert use can easily generate deceptive or erroneous results. This volume focuses specifically on the applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology. The papers deal with experimental methodologies, protocols, and possibilities of handheld XRF analysis in dealing with the complexity of materials encountered in this research.

Haven in de branding Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Haven in de branding

De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900

Reginald Loyen

De haven van Antwerpen telt vandaag de dag 65.000 voltijdse banen en genereert bijna 3% van het bruto binnenlands product. Over de manier waarop dit economische complex tot stand kwam, is maar weinig bekend – behalve dat er sinds 150 jaar een bijna explosieve groei moet hebben plaatsgevonden. Haven in de branding analyseert voor het eerst het tijdspad,de oorzaken en gevolgen van deze groei op basis van de goederen-stromen en de toegevoegde-waardecreatie. Zo wordt de waarde van de Antwerpse staaltrafiek verduidelijkt, net als de impact van de tonnage balans, de mythe van de ‘spoorweghaven Antwerpen’ en het ‘Belgische’ karakter van de overslag. Ook de groei bij inter-nationale concurrenten Rotterdam en Hamburg komt aan bod. Centraal staat de vraag hoe de haven van Antwerpen goederen-stromen kon aantrekken. Was de haven gelijk een rots in de branding overgeleverd aan de grillen van de stroming, of hadden havenarbeiders en havenbestuurders invloed op de richting en de sterkte van de stroom?

Henrici de Gandavo Summa Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Henrici de Gandavo Summa

Quaestiones ordinariae art. XLVII-LII

Markus L. Führer (ed.)

Volume 30 of the Henrici de Gandavo Opera Omnia series is devoted to Henry’s Summa quaestionum ordinariarum, articles 47-52. This section of Henry’s Summa deals with the action of the (divine) will; the divine will in relation to the divine intellect; divine beatitude; passion in relation to the divine being; the differences between the divine attributes; and the order of the divine attributes. The critical edition of the text is accompanied by a detailed introduction to the manuscripts and to Henry’s sources.

Het beleid van de jeugdmagistraat Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Het beleid van de jeugdmagistraat

Marieke Franssens, Johan Put, Johan Deklerck

In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend. In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen in het beslissingsproces van parketmagistraten en jeugdrechters. Niet alleen bewuste, rationele overwegingen worden daarbij in kaart gebracht. Dit boek biedt een breed overzicht van de vele juridische, psychosociale en menselijke factoren die van invloed zijn op het nemen van belangrijke beslissingen over het leven van een kind of een jongere. De conclusies en aanbevelingen van de auteurs zijn van groot belang voor en toepasbaar in zowel de rechtspraktijk als het jongerenwelzijnswerk.

Hoe zouden wij graag wonen? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Hoe zouden wij graag wonen?

Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig

Els De Vos

Fascinerend overzicht van noden en wensen bij het bouwen, inrichten en bewonen De decennia 1960-70 vormen een scharniermoment in de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen. De toename van de welvaart en de democratisering van het autobezit lagen aan de basis van een suburbanisatiegolf. Tegelijkertijd brachten deze evoluties nieuwe vraagstukken met zich mee. Een douche, auto of televisie kwamen binnen het handbereik van de brede middenklasse, maar hoe ging zij best om met die nieuwe technologieën en waar gaf men deze technologieën een plaats in het huis? Koos je voor traditioneel of modern? In Hoe zouden we graag wonen? belicht Els De Vos de rol van socioculturele middenveldorganisaties die hun leden begeleidden bij het bouwen, inrichten en bewonen van hun huis. Enerzijds fungeerden ze als doorgeefluik tussen architecten, de overheid en bewoners, maar tevens drukten ze als zelfstandige partijen hun ideologische stempel op het wonen. Met de ontzuiling van de samenleving, de commercialisering van het wonen en de groeiende mondigheid van de burger kwam hun opvoedkundige taak echter algauw in het gedrang. Op basis van rijk iconografisch, archivalisch en empirisch materiaal reconstrueert de auteur de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen als een dynamisch proces tussen diverse actoren.

How Do We Help? Cover

Access Restricted This search result is for a Book

How Do We Help?

The Free Market of Development Aid

Patrick Develtere

The balance sheet of 50 years of development aid Over the past 50 years the West has invested over 3000 billion euro in development aid and already tackled many problems. Now more and more countries and organisations present themselves on the development aid scene, including China, India, and foundations such as the Bill and Melinda Gates Foundation. Companies, trade unions, co-operatives, schools and towns set up their own projects in remote African regions. But can each and everybody become a development worker? Who decides what is acceptable and what is not? What is the role of the developing countries themselves? Who can tell what is good aid and what is bad aid? Is it a free market allowing everybody to do what he wants? A market without rules, with a lot of competition and little cooperation? This book draws up the balance sheet of 50 years of development aid and provides an overview of all relevant players, of opportunities and obstacles, of successes and failures. It details numerous examples and information on development projects from all over the world. Readers may be tempted to get involved in development aid, but they will also be more cautious than before.

Ik, mezelf en wij Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Ik, mezelf en wij

Over de constructie van onze identiteit

Greg Houwer

De mens valt niet samen met zijn lichaam. Hij is een lichaam, maar ook iets dat zich ophoudt áchter dat lichaam. De hamvraag van dit boek luidt: wat is dit iets? Is het de ziel, zoals lang werd aangenomen? Greg Houwer laat op een heldere en vlotte manier zien hoe er zich op deze vraag maar steekhoudende antwoorden aandienen als men rekening houdt met het sociale karakter van het menselijke zelfbewustzijn: de mens staat niet tegenover een gemeenschap, maar wordt maar mens vanuit een gemeenschap. Door te tonen hoe het lichaam daarbij een centrale rol speelt, plaatst dit boek het mensdier opnieuw middenin het dierenrijk, om nadien te reconstrueren hoe de mens zich mentaal van dat dierenrijk heeft kunnen losscheuren. Ik, mezelf en wij schetst de mens als een sociaal wezen, het resultaat van een onbreekbaar verbond tussen natuur en cultuur, maar het toont de mens tegelijkertijd als een gespleten wezen. In Houwers boek wordt duidelijk hoe de spanning en gespletenheid tussen natuur en cultuur, het eigene en het vreemde, het individu en de gemeenschap typisch menselijk is en zich manifesteert in tal van maatschappelijke fenomenen zoals kunst, religie en Facebook.

In gesprek met morgen Cover

Access Restricted This search result is for a Book

In gesprek met morgen

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Bart Raymaekers (ed.)

Welke plaats bekleedt de wetenschap in het dagelijkse leven? Welke nieuwe wegen bewandelt ze? Hoe wordt er over recente bevindingen gecommuniceerd? En wat is de rol van de universiteit hierbij? Het interfacultaire college Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil iedereen die belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek informeren over wat er op dit moment gebeurt in verschillende wetenschappelijke disciplines. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor ICT en e-health? Hoe ontraadselen geologen de oudheid? Wat is de invloed van de economische crisis op de voedselcrisis? Wat zijn ‘sportcommunities'? Hoe luisteren onze hersenen? Of wat is het beleid omtrent taal en vertalen in de 21e eeuw? De zestiende editie van deze succesvolle lessenreeks biedt een verhelderende kijk op zeer gevarieerde thema's, zoals intellectuele eigendom, zestig jaar Bondsrepubliek Duitsland, de mens als evolutionaire knutselaar, multiculturele verschillen in de publieke ruimte, moleculaire psychologie, theologie en muziek of online monitoring van levende organismen.

Islam & Europe Cover

Access Restricted This search result is for a Book

Islam & Europe

Challenges and Opportunities

Marie-Claire Foblets (ed.)

Dedicated to increasing our knowledge and awareness of the ever-growing diversity and pluralism of global society, Forum A. & A. Leysen has initiated an annual debate/lecture series, beginning with a focus on Islam in today's world and in Europe in particular. Seven well-known influential authorities - each an active participant in the public debate on the global role of Islam past, present and future - recently presented papers at the first Intercultural Relations Conference sponsored by Forum A.& A. Leysen. These important contributions, on the topic Islam and Europe: Challenges and Opportunities, are reprinted in this volume. Although each contributor speaks from his own distinctive point of view, a common message emerges from all seven texts: only dialogue - on the one hand between the West (countries that manifest themselves as Western Democratic constitutional states) and Islam, and on the other hand within and among societies historically identified with Islam- will overcome entrenched confrontation and negative animosity, engender new possibilities and understandings, and, by encouraging free and critical thinking, pave the way to social equity and the scientific innovation that, potentially, can lead to more prosperity. In the course of the conference all seven talks led to fascinating debates. This book includes the most important questions asked and the speakers' responses. Although the question of how to actually construct the dialogue remains unsettled, this ground-breaking book takes a giant step toward an answer.

previous PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT next

Results 31-40 of 85

:
:

Return to Browse All on Project MUSE

Publishers

Leuven University Press

Content Type

  • (85)

Access

  • You have access to this content
  • Free sample
  • Open Access
  • Restricted Access