In this Book

buy this book Buy This Book in Print
summary
Op het einde van de negentiende eeuw barstte de sociale kwestie in alle hevigheid los. De katholieke regeringen moesten nu wel wetgevende maatregelen nemen. Hoewel de technische inhoud van de wetten genoegzaam bekend is, geldt dat veel minder voor de onderliggende ideeën en argumentaties in de sociaal-politieke debatten. Dit boek behandelt daarom de politieke en wetenschappelijke theorievorming over de sociale wetgeving in België rond 1900. Het wil illustreren dat sociaal beleid veel meer betekende dan een droog technisch antwoord op louter praktische uitdagingen. Ook sociaal-politieke filosofie en politieke cultuur speelden een rol bij het tot stand komen van sociale wetten. De politieke cultuur van de volle negentiende eeuw had, op sociaal-economisch vlak, gedweept met het principe van de 'vrijheid van arbeid'. Voor de arbeiders op de werkvloer echter - zo luidde althans de kritiek - betekende die vrijheid van arbeid vaak een vergiftigd geschenk, ... geen echte vrijheid, maar veeleer een geketende gevangenschap. Dat kwam door de veeleer atomistische aspiratie van de politiek. Rond 1900 veranderde dat. Voortaan zou het politieke debat worden uitgedaagd door wat de auteur noemt een 'holistische bekoring'. Het is die verschuiving in de politieke cultuur die het boek nauwgezet bestudeert. Het biedt een schets van een even boeiende als kronkelende weg, de grillige weg die werd afgelegd van een individualistische 'vrijheid van arbeid' naar 'georganiseerde en gesubsidieerde vrijheid'.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-6
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 7-26
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 1. Liberale politieke cultuuren vrijheid van arbeid vóór 1886
 2. pp. 27-88
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 2. Schipperen met de vrijheid van arbeid1886-1889
 2. pp. 89-144
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 3. Nieuwe geluiden in de politieke ideologieën en de sociologie vanaf 1890
 2. pp. 145-206
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 4. Pragmatische institutionalisering van het sociaal beleid, 1892-1899
 2. pp. 207-260
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 5. Doorbraak van de arbeidswetgeving rond 1900
 2. pp. 261-322
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 6. Sociale verzekeringen en de gesubsidieerde vrijheid
 2. pp. 323-382
 3. restricted access Download |
 1. Hoofdstuk 7. Naar een uitbreiding van de verplichting 1908-1914
 2. pp. 383-444
 3. restricted access Download |
 1. Besluit
 2. pp. 445-456
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografie
 2. pp. 457-504
 3. restricted access Download |
 1. Index
 2. pp. 505-511
 3. restricted access Download |
 1. Colofon
 2. pp. 512-512
 3. restricted access Download |

Additional Information

ISBN
9789461661029
Related ISBN
9789058676269
MARC Record
OCLC
878147887
Pages
512
Launched on MUSE
2015-01-01
Language
Dutch
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.