In this Book

De levenskracht der bevolking
buy this book Buy This Book in Print
summary
De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heeft in de Lage Landen tot nog toe weinig aandacht gekregen. Het leek een niemandsperiode, een verminkt tijdsgewricht, dat letterlijk en figuurlijk weggedrukt werd door de oorlogen. Ten onrechte, zo blijkt uit De levenskracht der bevolking. Het interbellum was een dynamisch sociaal laboratorium en kende intense maatschappelijke spanningen. De moderniteit was op kruissnelheid gekomen en riep tegengestelde reacties op, gaande van radicale omarming tot reactionaire verwerping. Politieke democratisering botste op antidemocratische reacties en nieuwerwetse tendensen in het huwelijks- en gezinsleven lokten antimoderne kritiek uit. In de westerse wereld woedde een debat over ‘de bevolkingskwestie'. Een aantal demografische evoluties werd in brede kringen gelezen als een teken dat het met de westerse cultuur de verkeerde kant uitging en dat een aantal waarden en normen dreigde verloren te gaan. In dit boek nemen Nederlandse en Vlaamse historici, sociologen, economen en demografen een reeks thema's onder de loep rond ‘volk', huwelijk en gezin, leven en dood tijdens het interbellum. Ze doen dit vanuit actuele invalshoeken en met verrassende bronnen en originele methoden. De belangrijkste thema's uit die tijd staan ook vandaag (opnieuw) op de maatschappelijke agenda: lage vruchtbaarheid, vergrijzing en internationale migratie.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Woord vooraf
 2. pp. 5-6
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 7-8
 3. restricted access Download |
 1. “De levenskracht der bevolking”
 2. pp. 9-24
 3. restricted access Download |
 1. Deel 1 Oorzaken van de economische depressie
 2. pp. 23-24
 1. Europa en de wereldeconomiein het interbellum
 2. pp. 25-48
 3. restricted access Download |
 1. Neutraliteit in de Eerste Wereldoorlogen de economische gevolgenin de jaren 20 en 30
 2. pp. 49-78
 3. restricted access Download |
 1. De demografische componentin de economische crisisvan de jaren dertig:een correctie op het bestaande beeld
 2. pp. 79-106
 3. restricted access Download |
 1. Deel 2 Geboortebeperkingen het risico van ontvolking
 2. pp. 107-108
 1. Tussen crisis en verzuiling:regionale verschillen in vruchtbaarheidin Nederland tijdens het interbellum
 2. pp. 109-140
 3. restricted access Download |
 1. Kleine boeren en grote gezinnenin crisistijd (1920-1970)Een nieuwe these
 2. pp. 141-196
 3. restricted access Download |
 1. Uitstel en afstel van ouderschaptijdens het interbellum in Nederland
 2. pp. 197-228
 3. restricted access Download |
 1. “Miskenning van de kinderzegen”Kleine gezinnen en kinderloosheidtijdens het interbellum in België
 2. pp. 229-252
 3. restricted access Download |
 1. Deel 3 De strijd tegendegeneratie en losbandigheid
 2. pp. 253-254
 1. Voedingsleer op zoek naar hetideale menu voor arbeidersgezinnenin België tussen 1900 en 1940
 2. pp. 255-284
 3. restricted access Download |
 1. Op het breukvlak van individuen gemeenschap. Europesesociaaldemocraten en een‘brave new world’ in de 20ste eeuw
 2. pp. 285-320
 3. restricted access Download |
 1. ‘De onbewoonbare krotten zijnetterende middens, waar al de ziektenvan het sociaal korps gisten.
 2. pp. 321-354
 3. restricted access Download |
 1. Los van God, gezin en natie.Problematisering en criminalisering vanongeoorloofde seks van jonge vrouwenin de vroege twintigste eeuw
 2. pp. 355-384
 3. restricted access Download |
 1. “Ik hèb geen man!”Celibaat en echtscheidingtijdens het interbellum,vertogen en praktijken
 2. pp. 385-414
 3. restricted access Download |
 1. Immigratie(beleid) in Belgiëtijdens het interbellum,kansen benutten of gevaar weren?
 2. pp. 415-446
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.