Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

read more

WOORD VOORAF

pdf iconDownload PDF

pp. 5-6

Dit boek vormt de weerslag van zeventien maanden onderzoek naar het vorderings- en beslissingsbeleid van parketmagistraten en jeugdrechters inzake protectionele zaken, dewelke zowel de problematische opvoedingssituaties (POS) als de als misdrijf omschreven feiten (MOF) omvatten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, departement ...

INHOUDSOPGAVE

pdf iconDownload PDF

pp. vii-xii

read more

LIJST MET AFKORTINGEN

pdf iconDownload PDF

pp. xiii-xiv

Decreet Bijzondere Jeugdbijstand: Decreet 7 maart 2008 betreffende de Decreet Integrale Jeugdhulp: Decreet Vl. Parl. 7 mei 2004 betreffende de EVRM: Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd door Wet Jeugdbeschermingswet: Wet betreffende de Jeugdbescherming zoals van ...

LIJST MET TABELLEN

pdf iconDownload PDF

pp. xv-15

LIJST MET FIGUREN

pdf iconDownload PDF

pp. xvi-16

read more

DEEL I Inleidende bes chouwingen

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

De aanleiding voor het onderzoek, dat het onderwerp uitmaakt van dit boek, was de vaststelling op niveau van de Vlaamse overheid dat er in de gerechtelijke jeugdbescherming een toename was van de vorderingen en opgelegde maatregelen, en dit zowel inzake de problematische opvoedingssituaties (POS) als inzake de als misdrijf omschreven feiten of jeugddelinquentie (MOF). Deze toename leek bovendien niet alleen af te hangen van het aantal instromende minderjarigen, maar daarnaast...

read more

DEEL II JURIDISCHE ANALYSE

pdf iconDownload PDF

pp. 5-62

Dit deel biedt een uitgebreide analyse van de juridische context voor het functioneren van parketmagistraten en jeugdrechters in protectionele zaken (POS en MOF-zaken). Het doel van deze analyse is in eerste instantie na te gaan of en, in voorkomend geval, in welke mate parketmagistraten en jeugdrechters in hun vorderings- of beslissingsbeleid inzake protectionele dossiers aangestuurd ...

read more

DEEL III LITERATUURONDERZOEK

pdf iconDownload PDF

pp. 63-98

Nadat we in de juridische analyse uitgebreid zijn ingegaan op het juridisch kader voor het optreden van parketmagistraten en jeugdrechters inzake pro-blematische opvoedingssituaties (POS) en als misdrijf omschreven feiten (MOF), behandelen we in dit derde deel een selectie aan buitenjuridische factoren die mogelijks van invloed zijn op het vorderingsbeleid van (jeugd)...

read more

DEEL IV HET EMPIRISCH ONDERZOEK

pdf iconDownload PDF

pp. 99-136

Het empirisch onderzoek dat binnen het kader van voorliggend onderzoeks-project verricht werd, bestond enerzijds uit open interviews met telkens tien parketmagistraten en jeugdrechters, en anderzijds uit een kwalitatieve analyse van tien protectionele dossiers per geïnterviewde magistraat. Het doel van dit empirisch onderzoek bestond erin om een aan de werkelijkheid getoetst ant-...

read more

SUBDEEL II. ONDERZOEKSRESULTATEN PARKETNIVEAU

pdf iconDownload PDF

pp. 137-216

Dit subdeel gaat, voor wat het parketniveau betreft, in op de onderzoeksresul-taten zoals bekomen aan de hand van de diepte-interviews en de dossierana-lyses. De informatie verkregen aan de hand van de analyses van in totaal 206 protectionele dossiers op parket- en jeugdrechtbankniveau heeft echter slechts een complementaire functie ten aanzien van de informatie verkregen aan de ...

read more

SUBDEEL III. ONDERZOEKSRESULTATEN JRB- NIVEAU

pdf iconDownload PDF

pp. 217-288

Dit subdeel bespreekt de onderzoeksresultaten op niveau van de jeugdrecht-bank (JRB). Meer bepaald is het de bedoeling om aan de hand van deze be-spreking een antwoord te kunnen formuleren op de vierde (“Wat beïnvloedt de keuze van de jeugdrechter om jongeren toe te leiden naar een bepaalde hulp-verleningsvorm binnen de bijzondere jeugdzorg of de brede jeugdhulpverle-...

read more

DEEL V CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

pdf iconDownload PDF

pp. 289-326

In dit deel van het boek koppelen we de belangrijkste onderzoeksbevindingen (deel IV, subdeel I en II) op thematische wijze terug naar de juridische analyse (deel II) en het literatuuronderzoek (deel III). Verder formuleren we een ant-woord op de vijf centrale onderzoeksvragen. We sluiten dit deel ten slotte af Vooraleer hiermee aan te vatten, benadrukken we nogmaals het kwalita-...

BIBLIOGRAFIE

pdf iconDownload PDF

pp. 327-338

Bijlagen

pdf iconDownload PDF

pp. 339-358

Bijlage 2: Vragenlijst jeugdre chters

pdf iconDownload PDF

pp. 359-363

Bijlage 3: Code boom parketniveau

pdf iconDownload PDF

pp. 364-365

Bijlage 4: Code boom

pdf iconDownload PDF

pp. 366-368