In this Book

Het beleid van de jeugdmagistraat
buy this book Buy This Book in Print
summary
In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend. In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen in het beslissingsproces van parketmagistraten en jeugdrechters. Niet alleen bewuste, rationele overwegingen worden daarbij in kaart gebracht. Dit boek biedt een breed overzicht van de vele juridische, psychosociale en menselijke factoren die van invloed zijn op het nemen van belangrijke beslissingen over het leven van een kind of een jongere. De conclusies en aanbevelingen van de auteurs zijn van groot belang voor en toepasbaar in zowel de rechtspraktijk als het jongerenwelzijnswerk.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. WOORD VOORAF
 2. pp. 5-6
 3. restricted access Download |
 1. INHOUDSOPGAVE
 2. pp. vii-xii
 3. restricted access Download |
 1. LIJST MET AFKORTINGEN
 2. pp. xiii-xiv
 3. restricted access Download |
 1. LIJST MET TABELLEN
 2. pp. xv-15
 3. restricted access Download |
 1. LIJST MET FIGUREN
 2. pp. xvi-16
 3. restricted access Download |
 1. DEEL I Inleidende bes chouwingen
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. DEEL II JURIDISCHE ANALYSE
 2. pp. 5-62
 3. restricted access Download |
 1. DEEL III LITERATUURONDERZOEK
 2. pp. 63-98
 3. restricted access Download |
 1. DEEL IV HET EMPIRISCH ONDERZOEK
 2. pp. 99-136
 3. restricted access Download |
 1. SUBDEEL II. ONDERZOEKSRESULTATEN PARKETNIVEAU
 2. pp. 137-216
 3. restricted access Download |
 1. SUBDEEL III. ONDERZOEKSRESULTATEN JRB- NIVEAU
 2. pp. 217-288
 3. restricted access Download |
 1. DEEL V CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
 2. pp. 289-326
 3. restricted access Download |
 1. BIBLIOGRAFIE
 2. pp. 327-338
 3. restricted access Download |
 1. Bijlagen
 2. pp. 339-358
 3. restricted access Download |
 1. Bijlage 2: Vragenlijst jeugdre chters
 2. pp. 359-363
 3. restricted access Download |
 1. Bijlage 3: Code boom parketniveau
 2. pp. 364-365
 3. restricted access Download |
 1. Bijlage 4: Code boom
 2. pp. 366-368
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.