Cover

pdf iconDownload PDF
 

Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF
 

Contents

pdf iconDownload PDF

p. v

Mësimi 1: Prezantimi dhe përshëndetjet (Introductions and greetings)

pdf iconDownload PDF

pp. 3-7

Mësimi 2: Nga jeni? Ç’gjuhë flisni? (Where are you from? What language do you speak?)

pdf iconDownload PDF

pp. 8-15

Mësimi 3: Ku banoni? (Where do you live?)

pdf iconDownload PDF

pp. 16-25

Mësimi 4: Çfarë profesioni keni? (What is your profession? lit., What profession do you have?)

pdf iconDownload PDF

pp. 26-34

Mësimi 5: Në shtëpi (At home)

pdf iconDownload PDF

pp. 35-44

Mësimi 6: Përsëritje (Review)

pdf iconDownload PDF

pp. 45-53

Mësimi 7: Çfarë ka sonte në televizor? (What’s on TV tonight?)

pdf iconDownload PDF

pp. 54-67

Mësimi 8: Në dyqan (At the store)

pdf iconDownload PDF

pp. 68-80

Mësimi 9: Shtëpi dhe hotel (House and hotel)

pdf iconDownload PDF

pp. 81-91

Mësimi 10: Festat zyrtare në Shqipëri (Official holidays in Albania)

pdf iconDownload PDF

pp. 92-100

Mësimi 11: Rrobat (Clothes)

pdf iconDownload PDF

pp. 101-107

Mësimi 12: Përsëritje (Review)

pdf iconDownload PDF

pp. 108-117

Mësimi 13: Pushime dhe libra (Vacations and books)

pdf iconDownload PDF

pp. 118-130

Mësimi 14: Kinema, imejl dhe internet (Movies, e-mail, and the Internet)

pdf iconDownload PDF

pp. 131-143

Mësimi 15: Çfarë dëshironi? (How can I help you?)

pdf iconDownload PDF

pp. 144-155

Mësimi 16: Pushime dhe histori (Vacations and history)

pdf iconDownload PDF

pp. 156-168

Mësimi 17: Shëndeti (Health)

pdf iconDownload PDF

pp. 169-178

Mësimi 18: Përsëritje (Review)

pdf iconDownload PDF

pp. 179-185

Solutions to Selected Exercises

pdf iconDownload PDF

pp. 187-214

Solutions to the Crossword Puzzles

pdf iconDownload PDF

pp. 215-224