In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 5 / The 1892 Newspapers, Part 5
  • Translated by Kiele Akana-Gooch and Kaliko Trapp

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. Ua pa'i 'ia nā nūpepa 'o Ka Nūpepa Kū'oko'a a me Ko Hawai'i Pae 'Āina he ho'okahi nūpepa mai 'Apelila 1891 a hiki i Dekemapa 1896. 'O kēia ka 'ao'ao 'elua o ka pukana i pa'i 'ia ma Honolulu ma ka lā 2 o Ianuali, 1892. Ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua ma ka puke pai hope iho nei. 'O Henry M. Whitney ka luna nui, a 'o Joseph U. Kawainui ka luna ho'oponopono. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

'O ka 'atikala ma lalo iho nei he wahi ho'olaha no ke ki'i o ka Mō'ī Wahine 'o Lili'uokalani e makana 'ia aku i ka po'e ho'omoe i ia nūpepa.

1. Ka Makana a ke Kuokoa

Kii o ka Moiwahine Liliuokalani.

Ua hoouna aku makou e hana ia ma Ladana ke kii o ko kakou Moiwahine Ilihia, a makou hoi e panee aku nei oia

2. KA MAKANA NANI HOU LOA

e haawi ia ai i kela a me keia lawe pepa KUOKOA i hookaa mua i kana mau DALA ELUA no ka Buke 31, iloko o ka malama o Ianuari, 1892. O keia kii o ka Moiwahine, ua pai ia ma Ladana i kona wa i holo ai e hoohanohano aku i ka Iubile o ka Moiwahine Victoria i ka 1887, a oia wale no ke kii kulike loa i pai ia. Ua makaukau makou e hoolawa aku i 2,000 o keia mau kii i ka wa e kauoha ia mai ai, me ka manaolana e hookipa ia ana keia kii a e kau kehakeha ia ma kela a me keia hale a puni ka Pae Aina. No ia mea, e hoonaauao oukou i o ia honua, a e miki mai i ka hoouna ana i na dala kuike elua, a e loaa auanei ia oukou keia makana.

3. E hoouna ia aku ana ona kii pakahi i na Luna a pau i mea hoikeike aku i ka poe lawe pepa.

4. H. M. WHITNEY, Luna Nui KUOKOA.

1. Ka Makana a ke Kū'oko'a

Ki'i o ka Mō'ī Wahine Lili'uokalani

Ua ho'ouna aku mākou e hana 'ia ma Lākana ke ki'i o ko kākou Mō'ī Wahine ilihia, a mākou ho'i e pane'e aku nei, 'o ia

2. KA MAKANA NANI HOU LOA

e hā'awi 'ia ai i kēlā a me kēia lawe pepa KŪ'OKO'A i ho'oka'a mua i kāna mau KĀLĀ 'ELUA no ka Puke 31, i loko o ka malama 'o Ianuali 1892. 'O kēia ki'i o ka Mō'ī Wahine, ua pa'i 'ia ma Lākana i kona wā i holo ai e ho'ohanohano aku i ka Iupilē o ka Mō'ī Wahine Victoria i ka 1887, a 'o ia wale nō ke ki'i kūlike loa i pa'i 'ia. Ua mākaukau mākou e ho'olawa aku i 2,000 o kēia mau ki'i i ka wā e kauoha 'ia mai ai, me ka mana'olana e ho'okipa 'ia ana kēia ki'i a e kau kehakeha 'ia ma kēlā a me kēia hale a puni ka pae 'āina. No ia mea, e ho'ona'auao 'oukou i o ia honua, a e miki mai i ka ho'ouna 'ana i nā kālā kū'ike 'elua, a e loa'a auane'i iā 'oukou kēia makana.

3. E ho'ouna 'ia aku ana 'o nā ki'i pākahi i nā luna a pau i mea hō'ike'ike aku i ka po'e lawe pepa.

4. HENRY...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 80-123
Launched on MUSE
2006-02-02
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.